پاداش

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-Jan-2009
 

آن خور که درون بیند، ماهش به جبین باشد

آن کس که ندیده ست آن، دائم به کمین باشد.

هر بامداد نو تا چهره نماید خوش

نقشی ز نقوش یک کلک گهرین باشد.

بیتاب رخ دلبر هر قطره و هر دریا

زینرو ز ازل جاری تا عهد نوین باشد.

کیخسرو و صد بیژن گم گشته ی این راهند

هنگام وصال، ای دل؛ پردخته زکین باشد.

هر یک به طریق خود مهر مه من جوید

گر راهی میدان و گر خانه نشین باشد.

او را نبود درکی از عرصه ی دلداری

تا غرقه ی چندیّ و زیر و زبرین باشد.

از نغمه ی هر مرغی صد درس وفا گیرد

شوریده دل عاشق کو نغمه گزین باشد.

ای نفس که نالیدی با خامه ی من امشب

پاداش نوای تو یک شعر وزین باشد.

 

شنبه پنجم بهمن ماه 1387

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ژالهو جان؛

Manoucher Avaznia


در جهانی پر از همهمه ی زنجره ها 

سخنی گرم ز قلبی نگران ما را بس.


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


از همه دنیی و عقبی و غم ریز و درشت

یارخوش چهره ی بی نام و نشان ما را بس.

از گلستان جهانی که چنین جلوه گر است

گل خوی کرده ی نادیده خزان ما را بس.

و از آن منزل مقصود که عالم جوید

شبهی دور چه پیدا، چه نهان ما را بس.


Jaleho

Thanks Manoucher Jaan,

by Jaleho on

You make visiting this site so worthwhile. We get our "padash!"


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 

 

طبع چون آب و غزل‌های روان  منوچهر عزیز ما را بس

 *****************

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند

ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست

طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس 

Ebi aka Haaji