گرانجانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-Feb-2009
 

ما زیرک دورانیم تا دور زمین باشد.

افسانه نمی خوانیم؛ بس نکته درین باشد

 بی پرده سخن گوییم: تکرار مکرر شد

 با یار به پیمانیم بیش و کم همین باشد.

آرام نمی گیریم تا خانه ی آرامش

گر جای قرار آن نیست، پس خلد برین باشد.

رودیم و خروشانیم پا بسته ی یک بستر

 پوینده به زندانیم چون بوالعجب این باشد؟

هشیار نمی دانیم آن کو ره دیگر شد

 گر صاحب دنیا و گر عالم دین باشد.

زان روز که دزدیدیم یک بوسه ز لبهایش

 از هجر در افغانیم؛ سوز دل ازین باشد.

خورشید درخشانیم از پرتو لبخندش

چون ابر بهارانیم تا روش غمین باشد.

صد پوست در افکندیم تا رو به کمال آریم

 بنگر که گرانجانی باما چه عجین باشد.

 

 یکشنبه چهارم اسفندماه 1387

 اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

اابوالفضل گرامی

Manoucher Avaznia


در سردیٍ این وادی دلشاد از آن گشتیم جستیم غزلسازی شعرش گهرین باشد

Manoucher Avaznia

اابوالفضل گرامی

Manoucher Avaznia


در سردی این وادی دلشاد از آن گشتم جستم سخنسازی قولش گهرین باشد.

Manoucher Avaznia

بوافضل گرامی

Manoucher Avaznia


بوالفضل اگر با ما لبخند زند از دل، ما شاد از آن گردیم کو خاک گزین باشد.

default

درود بر تو

ابوالفضل معزی (not verified)


مارا تو چنین بینی، لبخند چرا جانا؟
بیدار بمان شب را، فردا به از این باشد


default

دمت گرم و سرت شاد

ابوالفضل معزی (not verified)


هر قطره اشک تو یار شب ما چهری
چون خون سیاوش ها با خاک قرین باشد


Manoucher Avaznia

ابوالفضل گرامی

Manoucher Avaznia


چون راهیٍ این راهیم در سینه ی توفانها
ما را نه هراس هرگز از بیم کمین باشد


Manoucher Avaznia

اابوالفضل گرامی

Manoucher Avaznia


با این که به زنجیر است هر ذره دل عاشق
نالد ز گرفتاری؛ گفتش شکرین باشد.


default

دستت طلا منوچهر جان

ابوالفضل معزی (not verified)


ما برده این راهیم، زنجیر ستم بر ما
از عرش برون هرگز، تا دیو زمین باشد


default

زنده باشی داداش منوچهر

ابوالفضل معزی (not verified)


آهو نشو ای چهری! در دام بلا افتی
جون شیر دو چشمانش در بیشه کمین باشد


Manoucher Avaznia

Abarmard Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for heartwarming comment.


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you very much.


Abarmard

Rumi Style?

by Abarmard on

Thanks for another beautiful poem


Souri

Great !!

by Souri on

: As always, Manoucher jaan, thank you........So true

صد پوست در افکندیم تا رو به کمال آریم

بنگر که گرانجانی باما چه عجین باشد.