گردون آفتابی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
07-Apr-2009
 

من چه غم دارم که در پهنای دشت

گلستان پژمرد و فروردین گذشت

جای بانگ صد هَزار و شور گل

می رود تا بیکران بانگی پلشت

یا که گویندم: "ببین احوال خلق

و بیآموز پندها از سرگذشت.

دیده ای هرگز در اقصای وجود

لحظه ای بی حادثت از سر گذشت؟"

من همه گردون ببینم آفتاب

گرچه از روزم نماندستی دو هشت

تا لب گلزارکی را تر کنم

می برم آبی به جامی یا به طشت

زندگی خشک است چون روی کویر

گاه گاهی آردت باران رشت

 

پانزدهم فرورین 1388

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Zhaaleh Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Sepaas.


Jaleho

Manoucher jan,

by Jaleho on

Very cute poem!


Manoucher Avaznia

شازده جان؛

Manoucher Avaznia


چه عرض کنم. به برکت لطف دوستان "روز ما زیبا هست".


Manoucher Avaznia

سوری جان؛ سلام

Manoucher Avaznia


سپاس.


Shazde Asdola Mirza

مجمع خوبی‌ و لطف است شعر زیبایت

Shazde Asdola Mirza


امیدوارم که هر روزت به زیبایی هر شعرت باشد!


Souri

Manouchehr jan

by Souri on

This beautiful poem goes well with the spirit of ebi's recent blog "ehsaas tanhaaee".........thanks for sharing this with us. I loved it, especially the last beit.