عالم جاری

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-Apr-2009
 

جان گیتی زنده از دمهای اوست

راه دیگر نه پس و نه پیش روست.

از کران تا بیکران ریز و درشت

بندی زندان تنگ مهر اوست.

هر زمان بی خویشتن، زخمی و شاد

ذره تا ذره دود تا کوی دوست.

کوه را بینی سترگ است و ستبر

پیش مهر او ز باریکی چو موست.

در تلاش وصل آن صاحب جمال

عالمی جاری چو آبی که به جوست.

این همه جنبش که در او می رود

از برای وصل آن زیبای روست.

چهری این آه و فغانت از چه خاست؟

آن که رویی دیده است بی گفتگو است.

 

ششم اریبهشت 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Souri Jaan

by Manoucher Avaznia on

Thank you.


Souri

:-)

by Souri on

I'm surprised by Captan's comment!

Funny!

I loved your poem as always. It's so sweet.


Manoucher Avaznia

Capt_ayhab

by Manoucher Avaznia on

Thank you very much Sir. That's very kind of you.


capt_ayhab

Excellent

by capt_ayhab on

I am assuming this is your own work. My hat off to you sir, this is an excellent piece.

Thanks for sharing it

-YT