همدم

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Apr-2009
 

از لبم بشنو که همدم می رسد

پرتوش بنگر، دمادم می رسد

می رسد از دور بانگ یک رفیق

ای فراوان نکته از کم می رسد

چون سبکبالان گیتی، چون خیال

بی گمان از پیچ و از خم می رسد

تا رهایی بخشدم از وهم خویش

آن کسی کو داند این چم می رسد

ای پرستار دل بیمار من

آن که دردت گشته مرحم می رسد

ای که تنها مانده ای در تیره راه

رهنمای راه وهمغم می رسد

هان دل چشم انتظارم پیش تاز

آن که دل را شوید از غم می رسد

تا درخشی روشن همچون آینه

آفتابی خواهی؟ آن هم می رسد

ای کویر تشنه، ای چهری ببین

نرم باران و سپرغم می رسد

 

چَم : واژه کرمانچی است که برابر فن و حرفه و زرنگی و تردستی می نشید

هفته اردیبهشت ماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Irandokht Geraamee;

by Manoucher Avaznia on

Thank you.


IRANdokht

Lovely poem

by IRANdokht on

What a beautifully romantic and hopeful piece.

Thank you Manoucher aziz, I am going to consider it my Faal for today :o)

IRANdokht


Manoucher Avaznia

ابی آقا

Manoucher Avaznia


سپاس.


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


I believe "Hamdam" in your poem is a  character with universal message;so I thought you might like this,since I assume our generation remembers this film well:

 

Sepaas

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

Maryam Aziz;

by Manoucher Avaznia on

I thank you.


Manoucher Avaznia

Abarmard Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you very much Sir.


Maryam Hojjat

I identified

by Maryam Hojjat on

with your nice poem.  thank you

Payandeh IRAN &IRANIANS


Abarmard

Starting my morning

by Abarmard on

With this nice poem. Thank you