عرصه ی زیباقلندر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
29-Apr-2009
 

ای خوشا خلوت گزیدن از جهان

خانه را پردختن از بیگانگان

خویش ماندن با جمال یار خود

داستان گفتن ز پیدا و نهان

چون دو آیینه که رو در روی هم

صورت آن بندد درین و این در آن

بی شمار انگاره ها زنجیره وار

می دوند از ابتدا تا بیکران

گرچه بی اندازه انگاره رود

اصلشان را می بماند یک نشان

عالم کثرت به یکتا می رسد

در شمار ذره ها حیران ممان

 

جان من می سوزد از بانگ رحیل

همرهم سودای کوچی جاودان

پا به پای چهری ما می دود

تا جهانی بی مکان و بی زمان

عالم آرامش آنجا خوانده اند

غایت اعلای هستی بی گمان

محو یک "زیبا قلندر" می شود

هر چه آن آسیمه سر بود و روان

 

هفتم اردیبهشت ماه 1388

اتاوا   


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Orang Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Sepaas.


Orang Gholikhani

Beautiful

by Orang Gholikhani on

Thnaks

Orang


Manoucher Avaznia

سوریا؛ این سر

Manoucher Avaznia


سوریا؛ این سر شوریده هواخواه نگار

می رود یک ره نا طی شده تا دیدن یار

هر دم از گرد رهی کو بنشیند به سرش

طبع او نرم شود و چامه بر آرد چو بهار


Manoucher Avaznia

ابی آقا سر من

Manoucher Avaznia


ابی آقا سر من گرم ز لطف و سخنِ ساحر و جانانه تست

شادکامیم ز صفای نفس زیرک و فرزانه ی تست

هر چکامه که فرستی ز سر مهراز آن دولت بیدار ادب

جامی از یک می صافی شده در گرمی خمخانه ی تست 


Souri

Dear Manouchehr

by Souri on

That's again another poem that I have to ponder about. It is very meaningful, I mean very much philosophical and "erfaani"

I don't know what was it your mind when you were writing this, but as always, this is a masterpiece. Thanks for sharing.


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست

همه آفاق پر از نعره مستانه تست

در دکان همه باده فروشان تخته است

آن که باز است همیشه در میخانه تست

دست مشاطه طبع تو بنازم که هنوز

زیور زلف عروسان سخن شانه تست

ای زیارتگه رندان قلندر برخیز

توشه من همه در گوشه انبانه تست

همت ای پیر که کشکول گدائی در کف

رندم و حاجتم آن همت رندانه تست

ای کلید در گنجینه اسرار ازل

عقل دیوانه گنجی که به ویرانه تست

شمع من دور تو گردم به کاخ شب وصل

هر که توفیق پری یافته پروانه تست

همه غواص ادب بودم و هر جا صدفیست

همه بازش دهن از حیرت دردانه تست

زهره گو تا دم صبح ابد افسون بدمد

چشمک نرگس مخمور به افسانه تست

ای گدای سرخوانت همه شاهان جهان

شهریار آمده دربان در خانه تست

 

Ebi aka Haaji