پنهان در دل شیرین شده


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
22-May-2009
 

ای درون وهم من رنگین شده

ناله ات در گوشم آهنگین شده

چون به کیهان جویمت با چشم راز

در گمانم خوشۀ پروین شده

گر چه روی تو ز خاک آمد پدید

در نگاهِ روشنم زرّین شده

سال و ماه و روز و شبها با منی

از فوردین تا به فروردین شده

می کَشی من را به ره تا ناکجا

نو به نو تا قصه ای دیرین شده

گرچه راهی رفته ای تا بیکران

تا هنوزم نیک و نوآیین شده

در هوایی تک زنم بر تیسفون

کار بهرامی کنم چوبین شده

تا کجایی هرگزت آرم به چنگ

تو که پنهان در دل شیرین شده

 

بهرام چوبین، چوبینه، : سردار ساسانی از نسل اشکانیان که در زمان هرمزد چهارم بر ساسانیان شورید و مدت کوتاهی بر تخت نشست.

 

بیست و هشتم اردیبهشت 1388

اتاوا 

 

این شعر در زمان دیگر و برای موضوعی متفاوت نوشته شده و در اینجا آورده شده است تا از ناپدید شدنش جلوگیری شود.

هفتم خرداد 1388 

عارف قزوینی اراینسان خوش است،

جایگاهش پس چرا زندان خوش است؟

 

آن که از پردانشی دم می زند؛

جامه ی جهلی مرکب می تند.

چون که تاب پرتو خور ناورد

روی و چشم از هور پنهان می کند

آب کذب ازجویِ کذبی خورده است

رنگ کذب برعالم از آن رو زند

چون ز پی بنیاد مشکوکش بود

از نخست بنیاد مشکوک افکند

قول فحاشان ورا خوشتر رسد

ناسزاگویی بود او را سند

لرزه براندام او افتد ز ترس

تا ببیند گفته های مستند

ای که سوگند بلاهت خورده ای؛

روز و شب هرگز تفاوت می کند؟ 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


سپاس


Souri

please delete

by Souri on

delete