ز رستاخیز


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
06-Jun-2009
 

دگر باره بباید خلوتی کرد

ز رستاخیز کهنه صحبتی کرد

از آن معجون شله و قلمکار

بباید که نمودن یاد بسیار

برای تک ژنی نیم آریایی

به یکباره کنیم خلقی فدایی

و اما بر سر قصه روم باز

همی دنبال کنم آنرا، نه آغاز

 

جناح پیشرو و سازنده آورد

به حسابش چیزی ارزنده آورد

این کدام صیغه بود؛ کسی ندانست

که اینجور می نمود؛ کسی ندانست

ولی با اینهمه نانخورهای شاه

که از نیات او بودند آگاه

زبان را باز کردند در ستایش

دست و پایی نمودند در نمایش

دهانها را دو باره باز کردند

مثال گربه و چون غاز کردند

دو سه مطرب را هم همساز کردند

در وصف او سخنها ساز کردند

به او گفتند که:"تو اندیشه مندی"

نه معلومه به چیزی پایبندی

با صد تدبیر و با اندیشه مندی

به ریش مردم سالاری می خندی

مردم سالاری را دیگه کی می خواد

وقتی که شاه شاهان گشته استاد

ولی ما نانخوریم هنر نداریم

به غیر بعله گفتن بر نداریم

 

خودش را کرده است کانون هستی

بلاهت می کند با خودپرستی

اساسنامۀ حزبش را نگا کن

خودت قیاسی از حرفای ما کن

شهنشاهی شده کانون فکرش

قدرت جویی شده تمام ذکرش

می گه هر کسی شاه رو دوست نداره

هر چی را می کنه رو دوست نداره

بره بیرون ز خاک پاک ایران

جایی سکنی گزینه در انیران

تعدادی هم می اندازیم به زندان

به ضرب زور می گیریم عهد و پیمان

بقیه هر کس از پانزده به بالا

باید عضو رستاخیز شن به ولا

این یک وظیفه است از نوع ملی

برای شخص ما می شه تسلی

 

کسی دیگه حق نظر نداره

که ایشون وقت دردسر نداره

آره، بیخود نبود که شخص ایشان

به دست خود نمود خود را پریشان

چنان دامی برای خویش گسترد

که تا اون وقت نکرده بود هیچ مرد

چنان چاهی برای شخص خود کند

که واسه همپالکیهایش شد او پند

 

گروهی چاپلوس دست چندم

ز بس پیشش تکان دادند هی دم

برایش قصه و مجیز گفتند

ببخشید؛ چه عسلهایی که خوردند 

چه خوش فرمان شاهنشاه گفتند

چه خوش فرمان یزدان را شنفتند

شه و یزدان یکی گشتی بر ایشان

کجا دیدی چنین فکری پریشان

پس از آن هم دلارها بار کردند

پیش ارباباشون فرار کردن

سراسیمه شدند و با زرنگی

به نزد دوستای خوب فرنگی


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Noosh Afarin

بسیار عالی،

Noosh Afarin


 

 

 دم شما  گرم.

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Manoucher Avaznia

پوشیده نماند

Manoucher Avaznia


پوشیده نماند که اینجاب با هیچ کس در باره ی آزادی بیانم در مقوله ای اجتماعی پیمان نبسته ام.  از هیچ کس هم تقاضا  تحمیل سانسور بر خودش نکرده ام. تکرار می کنم: از گردانندگان محترم سایت تقاضا دارم اگر نوشته های اینجانب را توهین آمیز می یابند، آنها را حذف کنند. 

 

با سپاس

منوچهرعوض نیا


Souri

Mrs Rusta

by Souri on

I haven't read this poem, but just came here by curiosity to see whose comment was this. Thanks for your little note.


Farah Rusta

سوری خانم بدادمون برس

Farah Rusta


 

هنوز ۲۴ ساعت نگذشته از عهدو پیمان من و شما که مللک الشعرای دربار جهانشاه  جاوید به یاد هندستون افتاد فیلش. جالب اینجاست که از گوادالپ برگشتیم به رستاخیز (!!) با وجود اینکه استاد به روال همیشه ما را از اشعار موزون (!) و مقفا (!) بهره‌مند میسازند چون شخصأ با تشکیل رستاخیز مخالف بودم و آنرا ترکیبی‌ حاصل از چاپلوسی اطرافیان شاه و بیماری وی می‌‌دانستم بر سر قول خود با شما می‌‌ایستم و سکوت اختیار می‌کنم.

با احترام
روستا