گفتگو

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Jun-2009
 

مرغ جانم را گسستن آرزوست

گرچه ناهموار راهش پیش روست

قهرمان جمله چالشهاست او

افت و خیز راهش او را آبروست

ذره در ذره تمام جان وی

قصه گوی داستانی مو به موست

تا به صافی همچو آیینه رسد

پست و بالای جهان درجستجوست

از زبانش نیشکر روییده مست

زین سبب این مایه شیرینی دروست

در تلاش است بی توقف همچنان

تا رسد با پای سر در کوی دوست

چهریا؛ گوشت بباید نکته سنج

جملگی اجرام گیتی قصه گوست

این نوا کو اینچنین می خواندت

پرده ای از نغمه های بانگ اوست

از چنین پیمان که رفتی بین ما

چهار گوش این جهان در گفتگوست

 

 

بیست و پنجم خردادماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia