نقشی از ساقی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
19-Jun-2009
 

جام می گیر ار نرفت کار جهان بر کام ما

اهرمن گر خنده زد بر شام بی انجام ما

ما به فکر سود و مروارید و دریا بوده ایم

دهشت دریا کی آمد در خیال خام ما؟

خشم گرداب و توان موج پی در پی کنون

می رباید بی دریغ هم زورق و هم دام ما

با چنین ویرانگریها که رود بر چنگ دهر

دانم آن روزی رسد دیگر نماند نام ما

با همه بی اعتباریِ جهان عشقی کهن

یا بود ما را به دل؛ یا میرود بر بام ما

پرتو افشانی نما یک لحظه ای خورشید عشق

پرده را یک سو بزن از صورت اوهام ما

از خیال چهریِ ما نیست غایب روی یار

خوش عجب نقشی فتاد از ساقی اندر جام ما 

 

سی ام خرداد 1388 

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Mehman

Excellent Poem!

by Mehman on

Mesmerizing and beatuiful! As usual....


Shazde Asdola Mirza

پرتو افشانی نما یک لحظه ای خورشید عشق

Shazde Asdola Mirza


Great poem Manoucher jaan. It is one of the best masterpieces you have ever contributed to the IC. Very deep and multi-layered. God speed.

Every voice counts! Every action counts!