هنر امید

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Jun-2009
 

ز تمام نکته هایی که رود میان یاران

شب و روز اگر شنیدی، نبود یک از هزاران.

همه شام تا سحرگه به دل این شکیب رانم

که دو نکته یاد گیرم مگر از امیدواران.

چه غم ار جوانییَم شد چوگذشتِ آب از سر

من و صخره باز ماندیم ز نبرد جویباران.

گل و سبزه ار نروید ز کویر واژهگانم،

سخن از امید رانم چو نسیم نوبهاران.

لب من به خنده وا شد چو نوای یار خواندم

مگرم در این سحرگه خبر آمد از هَزاران؟

مگر آن مراد مطلق به درون ما چه دیدی

که چنین گُزید ما را ز میان بیشماران؟

چهری؛ از چکامۀ تو هنر امید خیزَد

چو طراوتی که خیزد ز کویرِخورده باران.

 

نهم تیرماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Mehman

امید!

Mehman


چهریا!

سخن از امید رانی

در شب سیاه تاریک

که تو بلبل سماوی

پرتو ستارگانی


ebi amirhosseini

Manucher aziz

by ebi amirhosseini on

لب من به خنده وا شد چو نوای یار خواندم

Sepaas

Ebi aka Haaji


Jaleho

Thanks Mouncher and rainbowcountry

by Jaleho on

for beautiful poem and beautiful music clip!


rainbowcountery

بگو به آل کلاه- بگو به بارآن

rainbowcountery


 

بگو ازکجابه کجاآمدیم و

 

متشکر عزیز


Souri

من و صخره باز ماندیم ز نبرد جویباران.

Souri


I loved this one. Thanks for sharing, dear Manouchehr. Lovely poem.


Shazde Asdola Mirza

سعدی به روزگاران

Shazde Asdola Mirza


بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  

بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت

  گریان چو در قیامت چشم گناهکاران  

ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد

  از بسکه دیر ماندی چون شام روزه داران  

چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

  باقی نمی‌توان گفت الا به غمگساران


IRANdokht

I needed that

by IRANdokht on

Thank you for the hope Manoucher jan

This is a beautiful poem and it just hit the spot!

IRANdokht