تا دشت حیرت

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Jul-2009
 

جان به لب آمد، رفیقان، موقف جانان کجاست؟

طاقت دردم تبه شد؛ جرعه ای درمان کجاست؟

تشنه لب، آسیمه سر تا دشت حیرت رفته ایم

پس چه شد آن "آب حیوان"؟ منزل سامان کجاست؟

ای قوی پیمان که دل بر عهد دوران بسته ای؛

بر وفاداران چه آمد؟ نامۀ پیمان کجاست؟

لحظه ای احوال و روز نامداران باز جوی

حاکم انشان که بود؟ و حکم جاویدان کجاست؟

بامداد آورده سر؛ گلبانگ مرغان هم رسید؛

از چه رو پرسی کنون آن بلبل بستان کجاست؟

اندک اندک خوش پیامی می رسد بر بال نور

گرچه چشمانم ندیده است "پیک مشتاقان" کجاست.

چهری؛ این غمخانه را چون کُند و زندان خوانده ای

تو خود اندر بند خویشی، جان من؛ زندان کجاست.

یازدهم تیر ماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Shazde Asdola Mirza

Lovely as usual Manoucher jan

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!