رهزن

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
04-Jul-2009
 

سحرجویان غزل خوانید که صبح روشن اینجاست.

هوایی تازه تر از روی صدها گلشن اینجاست.

شبان تا بامدادان اگر کردم تکاپو،

در آخِر کوچه ها دیدند که دلبر با من اینجاست.

نگر؛ بازار می خواران چه سان از رونق افتاد

که در پیری چو مهر ماه من شورافکن اینجاست.

به ما گفتند که یارت را چنین گرگی دریده است.

دل ما خوش که گل-بویی ز یک پیراهن اینجاست.

اگر اسفندیاری؛ بایدت اعجاز زرتشت؛

به جنگ تیرهگی رو، جان من؛ رویین تن اینجاست.

کویرا؛ تشنه کامی جهان در باور توست

هوای کیش دیگر کن که ابر بهمن اینجاست.

که می گوید گلستان مُرد و بانگ بلبلان رفت؟

زبان بلبلان بگشا که گل با خرمن اینجاست.

نه تنها عقل چهری را ربوده است ناز دلبر؛

بهوش هان ای هواداران؛ که یاری رهزن اینجاست.

 

سیزدهم تیرماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Your father,s friend?

by Souri on

Mehman

you didn,t tell me Akhavan Sales was your father,s friend !

I have lots of questions to ask from your father,

Last time you told me Akhavan Sales was a friend of a friend,

meanwhile, best regards to your father from afar,

Thanks


Mehman

Yes, Beautiful!

by Mehman on

Thanks once more dear Manouchehr for your beatiful poem, I read it to my father who is an old fan of poetry and who has had as personal friends people like Akhavan Sales (Omid) and Emad Khorasani, and he liked your poem. He said you are a talented guy...

 

Regards,

Mehman


ebi amirhosseini

Manucher aziz

by ebi amirhosseini on

"که می گوید گلستان مُرد و بانگ بلبلان رفت؟ "

SO TRUE !!

Sepaas

 

Ebi aka Haaji


Nazy Kaviani

Forever Alive

by Nazy Kaviani on

Dear Manoucher:

Thank you for your beautiful poem and your message of hope. Yes, the voice is alive and it is invincible. It is not lost and it will continue to fight darkness, and it will win.


Souri

Very beautiful

by Souri on

I didn,t get the true message though, I find this one very beautiful.

Thank you.