نماز و نیاز

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-May-2008
 

یا رب حدیث رخی می شود دراز

بخشی به آشکاره رود؛ قسمتی به راز

سیمرغ ما فکنده کهن سایه ای به خاک

دنبال سایه در افتاده ایم ز آز

آیا شود که پرده ز رخساره افکند

یار پریوشان چو استاده در نماز؟

یا سایه اش کند به مژگان اشارتی

روزی به جانب آن یار بی نیاز؟

یاران؛ نبات مجالس حدیث ماست

آن آب ریخته کنون رفته بر فراز

در حیرتم، دماوند ما مگر

سری گشوه امشب به گوش هراز:

"حافظ به زلف سخن می برد نماز

چهری به نام تو می آورد نیاز".

 

 

بیست و ششم ژوئن 2005

اتاوا


 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

Thank you; It is beautiful poem!

by LostIdentity (not verified) on

.


Souri

very Hafezaneh beautiful

by Souri on

There is "shoure ghazaliate Hafez" in this poem. very great !