سخن مرده ریگ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
09-Jul-2009
 

الا آتش بیاران شتابان چنین غوغای بی فرجام:

پیمبرزاده گان راستگو تا نیل بر قدرت؛

بسا گردابها را آزمودم در زمانهایی نه چندان دور.

وزین رو در چنین هنگامۀ پیکار موج و صخره میگویم:

چنین دریای پرآشوب سنگین چنگ پر بیداد

بسا آن ماهیان آرزومند زمان قربان خشم کینه توز کام خود خواهد.

نمی بینید که آب از خونشان رنگین رنگین است؛

و ابری تیره بر روی افق چون سایه سنگین است؟

 

تنم از وحشت خونابه می لرزد.

و آنگاهی که یوزان در کمین در پشت هر تک بوته پنهانند،

سخن ازخویش و خود گفتن خردمندیست؟

 

سخن از عابر آوازه خوان زیرباران نیست.

چنین کس دیرگاهی در دل دفترچه هایی گنگ و افسرده است.

سخن از تکسوار روشنی کو تازد آسوده ز قلب تودۀ مِه دربیابان نیست.

که او سرخورده نجوا می کند سر در گریبان با دلی ناشاد:

سخن از ارمغان بامدادی نورباران نیست.

سخن از خشم و توفان است.

سخن از جوی خون بر سنگفرش یک خیابان است؛

و از ویرانی بسیار خاکی پاره پاره چون دل مجروح مهجوری.

سخن نابودی یک مرده ریگ چند هزاران ساله است اینجا.

 

که فردایی چنین را عرصۀ خورشید روشن دیده است هرگز؟

 

هیجدهم تیرماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
MEHRNAZ SHAHABI

منوچهر عزیز

MEHRNAZ SHAHABI


سپاس ...

 


default

Gol Gofti

by Anonymousmouse (not verified) on

Har ki ba fakre khishe,,,,,, Kuse be fakre reeshe.

Bahai az ye taaraaf, Shahi -o Savaki ham az ye tarafe digeh, Mojahadin ham masleh baghiyeh G,,, bozourg tar az dahaneshoun mikhoran, baaghiyeh ham ma ham ke Yatim hastim.

Damet Garm,


Ali P.

سخن از جوی خون بر سنگفرش یک خیابان است؛

Ali P.


Excellent!


Jaleho

BRAVO Manoucher jan!!!

by Jaleho on

You're fantastically in form ;-)

I loved this and the one before that too! They beautify our days, thanks.