کیش اختران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
09-Jul-2009
 

ز دامان شبی بی روزن اما گشتن آویزان

ره و کیش دلیر اختران صبحگاهان نیست.

رهی تا روشناییهای یک روز فروزان گر توان بردن،

چراغی ار تواند راه بنماید درین ره کورۀ پیچان،

چه غم از خامشی در پیش چشم روشن خورشید.

 

رسولان را چه حال افتاده است امروز

که بوی صلح و نور و خنده از پیغامشان بربسته رختانند؟

همه در معبد کیش خودی باری

زبان در مدح "من" بگشوده اند از قافکی تا قاف.

الف تا یا سخن از مرگ خویشی میکنند یکسر.

 

هرگزت آیا گمان آمد چنین آرام

که در من بانگ فریاد است از بیداد؟

 

نوزهم تیر 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia