دل دلدار من

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
14-May-2008
 

با کدامین دل دل دلدار من

شُبهه می دارد به صدق کار من؟

در شگفتستم از این اوهام او

چون که او داند بن اسرار من.

روزها همراه آه سرد باد

دم زده در دامن کُهسار من.

او به چشم خوشتن دیدی که مهر

آتشی افکنده در انبار من.

صاحب اندیشه روزی بودمی

دود آهی گشته نوافکار من.

شرمسار آتش افشان دل است

سرخی تکدانه های نار من.

ای دریغا، در بن این کهکشان

کس نمی پرسد ز حال زار من.

کس ندانستی دل چهری بسوخت

در امید لحطه دیدار من

 

 

 

نخستین روز جولای 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Thank You

by Manoucher Avaznia on

Irandokht Jaan; 

 

I really do not deserve this much kindness.  Not quite a response to you and other beloved friends, I will post another one in the next twenty-four hours.

 

Thank You


IRANdokht

nice melody

by IRANdokht on

I don't think I need to tell you how I enjoy your poems anymore...

I've become a die-hard fan

:0)

IRANdokht


Abarmard

Very nice

by Abarmard on

This is a poem that can be memorized. What a nice imagery. Thanks