پاداش

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Jul-2009
 

ترا در بامداد از شاخۀ اندیشه دزدیدم

که راه تار شب را تا گذار از رنج کاوش یک نفس پیموده بودم

در میان تلّی از اوهام.

 

ترا یک ارمغان:

پاداش در خورد شکیببایی قلب باغبانان دیده ام، ای یار؛

ای هم رآی؛

که شاید چلچراغی در شب امید من باشی

و ره بنماییم

از گوش تا گوشۀ آفاق.

 

نهم امردادماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia