در چالش بیم و امید

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
11-Aug-2009
 

ای پرهنر مرغ سحر؛

در کوی من کردی گذر

تا بازم آری خوش خبر

کآرام جانم می رسد.

 

شورم فزون شد بیکران

روشن چو شد راز نهان

کز سوی یار بی نشان

جام گرانم می رسد.

 

حالی ببین حال مرا

فکر سبک بال مرا

هم پخته و کال مرا

تا کهکشانم می رسد.

 

در بند و در کُند گران

آمد ندائی ناگهان

کآزاده گی ام بیگمان

از این و آنم می رسد.

 

هان تشنه لبهای کویر

از روزگاران گشته سیر

زی آب جویان گرچه دیر

آب روانم می رسد.

 

طوس: ای سپهدار رشید؛

در چالش بیم و امید

فرزند زال سرسپید

از سیستانم می رسد.

 

چهری؛ اگر مهر گلی،

در دل کنی چون بلبلی

روزی یقینا حاصلی

از گلستانم می رسد.

 

بیست و دوم امردادماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

wow

by IRANdokht on

Manoucher jan

I had not looked at the blog section in a while, I am so glad that I just did!  This poem is magnificent!  It's a song of hope... absolutely beautiful!!

you made my day

:o)

IRANdokht


ebi amirhosseini

Manucher aziz

by ebi amirhosseini on

روزی یقینا حاصلی "

از گلستانم می رسد. "

 

So true.

Sepaas

Ebi aka Haaji