دردِ آشنا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
15-Aug-2009
 

ندانم از چه رویی

گلی، ولی نبویی

ز گلشنی نرویی

نه لب تر از سبویی

نه خویش و نه عدویی

حقیقتی نجویی

براستی، رهایی.

 

چه دانم از چه دستی

نه نیستی؛ نه هستی

نه هوشی و نه مستی

نه اوجی و نه پستی

نه با گلی نشستی

دل از همه گسستی

نه دردِ آشنایی.

 

چو ابر کوهساری

به باد خود سواری

غمی به چهره داری

هوای گریه داری

همیشه در گذاری

ز خویش در فراری

مگر شبی بباری

چگونه جانفزایی؟

 

چو شمع اگر بسوزی

شب آوری به روزی،

شوی جهان فروزی

به لب چو خنده دوزی

رخی چو بر فروزی

گذشته تا هنوزی

دل جهان ربایی.

 

پانزدهم امردادماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia