یک اشارت

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Sep-2009
 

نو بهاری در خزانم می رسد

بانگ و بوی دلستانم می رسد

هر بهاری رو به پاییز است لیک

یار جاوید نهانم می رسد

درک مهرانگیز کیهان حالیا

از گمانی تا زبانم می رسد

طور من از لرزه هایت خوانده ام

یک اشارت میهمانم می رسد

تا که او شد میزبان بزم من

بخت پیروز جوانم می رسد

آتش یک جذبه در کنه تنم

از دهان تا استخوانم می رسد

یار زیرک؛ آرزوی وصل تو

از کران تا بیکرانم می رسد

 

سیزدهم شهریورماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

دوستان گرانمایه؛

Manoucher Avaznia


در اینجا اشاره به داستان افتادن پرتوی از جلوه های الهی بر کوه طور است که آنرا به چنان لرزه ای می آورد که موسی از آن بر زمین می افتد و از هوش می رود. بیشتر اشاره به قلب آرام و حسابگر و ثابت قدم است که با اشارتی از جانب معشوق معنوی به لرزه می افتد. این داستان در قرآن و به تبع آن در مولوی و حافظ به عرفانی ترین وجه بیان شده است.  کوه طور را در انگلیسی مانت ساینا خوانند.  در حالی که طور را با "ت" تورات نمی نویسند از ارتباط ریشه ای دو واژه بی اطلاعم.

 

سپاس     


Souri

ebi jan

by Souri on

Vadeh sare kharman midi?

Manouchehr jan, bebakhshid to blog shaeraneh shoma, shlough kardim


ebi amirhosseini

souri khanoom

by ebi amirhosseini on

Hopefully for Tnxgiving,when you invite Ali & me to Potomac,I'll tell you the whole phonetic/etymological relation between these words.

 

Ebi aka Haaji


Souri

Oh, yes!

by Souri on

Now, I remember well. That was Moise mountain, where he was going to chat :) with God.

Thank you ebi jan, you are very kind.

My problem is that I don't use Farsi for googling.

Now, I remember, but the memory is so dusty now :)

You are very kind, ebi and Mehman jan.

Thanks a lot.

Now would someone tell me if there's a relation between this Tor of Sina, and the word "Synagogue" and/or the word Tora (Torate khodemoun) ?

What you think? Is there anything here to be read between these words?

 


ebi amirhosseini

Souri jaan

by ebi amirhosseini on

با اجازه شاعر عزیز:

طور

 

 • حال, هیئت, نوع وصنف, حد, اندازه, ساحت خانه , ونیزبه‌معنی‌کوه, کوهی‌درشبه‌جزیره‌سیناکه‌حضرت‌موسی‌بر آن‌میرفت
 • ( اسم ) دام شبکه صیاد .
 • یکبار مساوی چیزی مقابل چیزی
 • آتش طور

 • آتشی است که در کوه طور روشن شد و موسی ع آن را بدید0
 • آتشی که بر موسی تجلی کرد به طور
 • بی طور

 • بد وضع . بی روش . بد سلوک.
 • چراغ طور

 • کنایه از تجلی که بر موسی علیه السلام بر کوه طور شده بود . آتش طور . روشنی که در کوه طور بر موسی نمایان شد . چراغ کلیم .
 • نخل طور

   

 • درختی که موسی علیه السلام را در وادی ایمن به حوالی کوه طور تجلی انوار حق تعالی بر آن درخت مشاهده شده .
 •  

  Ebi aka Haaji

   


  Souri

  ?

  by Souri on

  Mehman jan, thank you.

  but I still don't know what it is and am very curious.

  Is that in Egypt?

  I couldn't find any info on the google. Would you help more please?

  What is this and what is the relation with the poem?


  Mehman

  طور سینا

  Mehman  Souri

  Very nice Manouchehr jan

  by Souri on

  I really enjoyed. very beautiful

  ?What "tor" means

  "طور من از لرزه هایت خوانده ام"

  ?You meant : tor = tarigheh

  PS: I love that poem you said for BM very much


  ebi amirhosseini

  Manucher aziz

  by ebi amirhosseini on

  Sepaas for all the hope messages in your poems.

  Ebi aka Haaji


  Manoucher Avaznia

  ایراندخت عزیز؛

  Manoucher Avaznia


  سپاس از مهربانی شما.


  Manoucher Avaznia

  بهروز گرامی؛

  Manoucher Avaznia


  یک نفس شوری چو مهمان آمدم

  از دل حالی پریشان آمدم

  از خیالاتی به حالاتی شدم

  کز زبان حال خود نقشی زدم

  خوانده بودم نامه ی هاماوران

  داستان ماجراهای گران

  نام بهروزی و مهمان دیدمی

  از دل بیدار خود پرسیدمی

  شاید این همره رفیق راه ما ست

  همزبان و جمله دردآگاه ما ست

  بر یقین زآنجا که تردید آمدم

  برکلام آفرین خطی زدم

  شاد باشد میهمان بهروز ما

  خوش زبان این دم و هر روز ما

  خامه اش سرشار شیرین واژه گان

  روشنای محفل دلداده گان

   

   


  IRANdokht

  نو بهاری در خزانم می رسد

  IRANdokht


  Now that's what I call hopeful ;-)

  Thanks Manoucher jan for another beautiful poem. You made my day!

  IRANdokht


  Mehman

  یک اشارت!

  Mehman


   

  مدتی از چهریا شعری نبود

  در فراقش محفل انسی نبود

   

  یک اشارت آمد و شادان شدم

  مست آن شوریدهء شیدا شدم

   

   

  مهمان 

  ازدواج کیکاوس و سودابه