شادخواری

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Jun-2008
 

ای رفیقان با دم صبح بهار

چون معطر می شود هر جوکنار

و ز سرانگشت جهان آرای وی

باغ و صحرا می شود رنگین عذار

تا تنور سرخ فام روی گل

بلبل شیدا رود دیوانه وار

دیدۀ بیمار نرگس می شود

با همه بیماریش تیمار دار؛

 

خوش نصیحت بشنو اینک جان من

ای که می داری دلی امّید وار

خوشتر از روی طبیعت در بهار

در جهان نادیده چشم روزگار

همدلی با سبزه و باران و دشت

چند گاهی در جهان فرصت شمار

در کنار همنشینی دلربا

بر لب جویی نشین جمشیدوار

نوحه های سرد از خاطر زدای

لحظه های شادخواری پیش دار.

 

چهارم جولای 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Please enjoy it

by Manoucher Avaznia on

Abarmard Jaan; 

 

Please, enjoy your drink.  Actually, I came to write this verse as I was mumuring its lines as a song, in Iranian classic music, for a day or more.  Still, I believe it will make a good happy song if it is put on music.

 

Thank You

Manoucher Avaznia


Abarmard

Great poem for the summer

by Abarmard on

delroba and great for the summer. Thanks. Reading this makes me want to have some wine.