سبک پی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
13-Sep-2009
 

روزگاری مست این می بوده ایم

اشکریزان دم نی بوده ایم.

همره امواج رهپوی وصال

غافل از مقصود خود کی بوده ایم؟

پرتوی تا از رخش طالان کنیم

سائلان درگه وی بوده ایم.

تا نوازد روی ما را فرودین

ضربه نوش بهمن و دی بوده ایم.

گرچه از خاک خراسان خاستیم

چند روزی ساکن ری بوده ایم.

رنج نان بردیم و زخم فقر خود

کی رکیب موکب کی بوده ایم؟

گرچه زر هرگز ز کان ما نخاست،

شاد دل از بانگ هی هی بوده ایم.

می نه تا این میکده باز آمدیم

در پی شربی پیاپی بوده ایم.

چهری از این لجه گر هورت نخاست؛

ژاله می بارد: سبکپی بوده ایم.

 

بیست و سوم شهریور 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia