وای شوم بوم


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Oct-2009
 

آری رفیق راه

این ننگ ریشه دار

با رنگ وبا لعاب

پنهان نمی شود.

 

ایران ایزدی

با خندۀ دغا

در پای دشمنان

قربان نمی شود.

 

مزدور باختر

نان عدو چو خورد

بازوی مردم

ایران نمی شود.

 

ای جان من ببین

فرمان پادشه

بی تکیه برعدو

فرمان نمی شود.

 

سوگند و کیش او

پیمان و عهد او

پیمان گرگهاست

پیمان نمی شود.

 

میراث مدعی

با سوت و طمطراق

هرگزهویزه و

بستان نمی شود.

 

این داستان پوچ

از شاه پارسا

با کید نخ نم

برهان نمی شود.

 

آن شور بهمن و

مرداد و شهرور

با ساز یک دروج

نسیان نمی شود.

 

هیهای راه دور

لافی به غربت است

آورد فکه و

مهران نمی شود.

 

یک شیر رزمجو

در روی دشمنان

چون بید جویبار

لرزان نمی شود.

 

در روز حادثه

تمساح گونه سی

برگی خزان زده

گریان نمی شود.

 

هر کو نبرده شد

سهراب اگر نگشت،

باری چو رستم

دستان نمی شود.

 

هر خاک لاله گون

از خون پاک ما

چزابه گونه باز

تابان نمی شود.

 

چهری غمت مباد

کاین ملک پر گهر

از وای شوم بوم

ویران نمی شود.

 

سیزدهم مهر 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Jahanshah Javid

Powerful

by Jahanshah Javid on

Excellent Manouchehr!


Souri

lol, Jaleho

by Souri on

That one was funny!

Now, I hope we could confuse people about my last name, at the best!

 


Manoucher Avaznia

ژاله خانم

Manoucher Avaznia


ژاله نگاه کن

خورشید دمیده باز

با صد دلیل پوچ

کتمان نمی شود.

 

سپاس


Jaleho

Monouchehr Gerami, BRAVO!

by Jaleho on

LOVED this one! THANK YOU.

 

Souri jan, I hope I helped a bit with the possible confusion about your last name ;-)


Manoucher Avaznia

چشم

Manoucher Avaznia


سوری جان.


Souri

Okay thank you

by Souri on

goftam ke pir shodam :)

Manouchehr jan, if you continu calling me Souri Gerami, I'm afraid people will finish believing that "Gerami" is my last name :)

"Jan" would be nicer :)


Manoucher Avaznia

سوری گرامی؛

Manoucher Avaznia


هفدهم شهریور پنجاه و هفت یکی از آنها ست.  سی و یکم شهریور پنجاه و نه و...  هر ماه ایران روز های مهمی دارد.

 

سپاس


Souri

Thanks Manouchehr jan

by Souri on

Again one beautiful poem to which I don't agree politically, but nevertheless find it very meaningful.

BTW: what happened in Shahrivar? I can see the references to Bahman and Mordad, but don't get it about Sharivar. What was it? Just for the need of the rhythm or something historic that I don't remember?