پایان مثنوی


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Oct-2009
 

مثنوی آمد به پایان ای پسر

تو هنوزی در پی نور بصر

تا جهانی پیش تو روشن شود

ریشۀ تردیدها را برکند

ای هشیوار این زمان از حال او

راه ایقانی خجسته باز جو.

 

چهری این اکسیر مستی، این شراب

آفتاب است در میان آفتاب

می درخشد بی مهابا بر زمین

از شعاع خندۀ یک نازنین

نه سروش از آسمانها آمدت

نه شهاب از کهکشانها آمدت

نه در کان معانی باز بود

نه چراغ روشنی دمساز بود

از دم گرم جلال الدین رسید

پرتو مهر جهانی پر امید

او سخن رانده ست از هر گونه دست

تا نماید آنچه را پنهان شده ست

روزها در تب اگر بگداختی

کاخ مهری بیکرانه ساختی

همچو شمع از شعلۀ خود سوختی

تا چراغ روشنی افروختی

سینۀ تو زین نمط خوشبو شده

هم زبان نظم زیباگو شده

تا بدینجا راه دوری آمدی

لایق و همصحبت یاری شدی

تا مقام پختگی ای خوش خرام

زین تن خاک کهن بر شو به بام 

آفتاب روشن آنجا می دمد

روح اهریمن ز جانت می رمد

تا که زین پس قصه ها خوش بشنوی

بایدت سوی فریدالدین شوی

داستان مرغ های جاودان

کو رهیدند از زمان و از مکان

زین سخن بگذر؛ حکایت را مران

تا مکانش آید و دیگر زمان

 

چهاردهم مهرماه 1388

تاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

این کتاب فراوان

Manoucher Avaznia


این کتاب فراوان در کتابفروشیهای ایران موجود است.  حجم کوچکی دارد و چاپش بی دردسر است. نام کتابفروشی خاصی به یاد ندارم.


Souri

thank you so much

by Souri on

Where did you find mantegh-ol-teir ? I wish I could read the original one.

My knowledge of the ancient literature is zero :)


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


جلاالدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی گاهی با نام شعری خاموش عارف بزرگ و پرکارترین شاعر زبان فارسی است.  فریدالدین عطار نیشابوری منظور نظر است. 

این شعر مثنوی پس از خواندن یک دور کامل مثنوی مولوی آغاز شد.  از آنجا که خواندن چندبارۀ مثنوی منطق الطیر عطار را پس ازپایان دوبارۀ مثنوی بخود داده ام، نامی از آن بزرگوار هم در اینجا آورده ام.

 

سپاس


Souri

Manouchehr jan

by Souri on

Beautiful words as always.

Could you please give us more info about Jalaloddin and Fariddoddin, who they were and what they did and why their names are here?

I'm really interested, Thanks


Manoucher Avaznia

پوزش

Manoucher Avaznia


در مصرع چهارم "تریدها" باید "تردیدها" شود.

 

سپاس