شالوده


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Jun-2008
 

در گرماگرم کشاکشی سخت میان کارگران و صاحبکاری که تقریبا از همه ابزارها از جمله پراکندن شایعه های بی بنیاد بر علیه ایشان بهره می جست، کارگر جوانی از من پرسید که شتیده است من قصد ترک آن کار را دارم و ایشان رادر میانه راه آن پیکار تنها میگذارم. و من او را گفتم:  

 

تو ز من پرسیدی

که شنفتی ز بُن بوتۀ رَز

پای من در راه است.

کوله بارم بردوش

بر در درگاهم؛

و چه غمناک فکندی به رخ پیر و صبورم نفسی نیم نگاه.

 

من در آن نی نی چشمان جوانروز پر از دلهره ات

ژرف خواندم به زبان پرسش:

که چرا بوده چنین روز وداع.

 

من ترا می گویم:

یار شیرین دهن پارۀ دل؛

من در این دلهره ها دم زده ام،

و همینجا به کنارت مانم

تا تو: ای گوهر زیبا به صدف؛

خود بیابی به دو چشم تحقیق

پی و شالودۀ این خانه منم؛

و ترا می پایم

که درون دل بیدار منی.

تا که صیّاد به ترفند نچیند گل لبخند ترا.

 

با همین فقر بسازم در این بحر غنا.

دهنی نگشایم

بهر یک لقمۀ چرب:

ترسم آن دست شکار

برباید به یغما دُر یکتای مرا.

 

پنجم نوامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Too much credit

by Manoucher Avaznia on

Abarmard Jaan;

 

I believe you have gone too far in giving me this much credit.  Just having heard you have read this poem gives me plenty of energy, leave alone giving a good comment.  Almost in my fifties, I believe, I only use a young language, however I do not wish to return to my youth either.  Believe or not, sometimes I sense the techniques that you hinted at perhaps existed already.  Sometimes, I suspect that perhaps I have read some phrases in a great poet's work and they have stuck to my unconcious; and so I put them in quatation mark.  If you ask me how.  I have no clearly defined answer: it is just a sense.  Nevertheless, I take your advice seriously; and I will try to enhance this method as much as I can.  Who has defined what a technique is any way? In some occassions, I strongly believe, a good knowledge of our local dialects and music and pondering upon our classic literature from different angles can bring about miracles in verse.  There is no reason for me to think our classic literature and country tales and musics "Boo'ye Arrahmaan Meedahad".  I find plenty of fresh energy and inspiring capacity in them.

 

Thank You Again

Manoucher Avaznia

 

 

 


Abarmard

Ajab Sheri

by Abarmard on

Vaghe'an haal umadam. This is really really good. You are a great poet. The most important part of the poetry, which is to set the words in a proper place while keeping the fellow, you have mastered well.

I hope that you use your techniques and enhance it, so maybe we would have a young poet who introduces the new "post modern" style in to our language. It's not far fetched.

Thanks