راه دیگر


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Oct-2009
 

خیل دانشجو در آن دانشکده

راه خود زاقصای ایران آمده

از شمال و از جنوب و غرب و شرق

چهره ها آمد کزان تابید برق

شور و نیروی جوانی بودشان

صد نشاط زندگانی بودشان

راه دوری تا دبستان تاخته

نردهای آرزوها باخته

والدین با سینه های سوخته

توشه ی فرزند خود اندوخته

بعد از آن هم با هزاران اشک و آه

قرة العینان در افکندی به راه

 

زان دگر سو در وطن درهر کنار

فتنه ها در راه بود و گیرودار

هر زمانی تحت نام و پوششی 

بر علیه صلح می شد کوششی

تحت نام انقلاب و شورشی

دم به دم می رفت برما یورشی

آتشی از هر کناری سر زده

تیزتر از شعلۀ آتشکده

خاک خوزستان به تحریک عدو

گشته بُد آشفته و پیکار جو

شهر گنبد در لهیب جنگ گرم

سوخت در آتش و گردید نرم

آتش جنگی به کردستان به پا

شعله اش افروخته تا سالها

 

در دبستانها هیاهو و دروغ

روز ما را کرده بودی کم فروغ

جاه جویان وصله های افترا

می زدندی هم روا هم ناروا

هر کسی در ادعا رستم شدی

دشمن جانی هر استم شدی

جان نثار خلق بودی در سخن

درعمل مملو ز خودخواهی و من

بوی قدرت مست کردی عده ای

وعده دیگر کرده بعد از وعده ای

هر کسی کو خواستی فضلی نمود

سر به پای گَنده "ایسمی" می بسود

نه کسی حرف دگر کس می شنود

که ز خیل نه هم اندیشانش بود

جمله گی با نام مردم ادعا

می پراکندند در دنیای ما

بوی جنگ و محنت و جوهای خون

می کشیدم تا به صحرای جنون

 

خسته ازهر ادعای نادرست

و تمام نادرستیها که رُست

از تمام فکرت بیگانه گان

که فرو بارید بر ما بی امان

از تمام درد و رنجی که فزود

هیچ امید روز بهروزم نبود

با خودم گفتم که باید زنده شد

تا حریم گوهری ارزنده شد

راه دیگر جست باید بی ریا

تا که انوارم دهد از کبریا

 

استم : ستم

 

ششم آبان 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Multiple Personality Disorder

Excellent poem

by Multiple Personality Disorder on

I particularly liked it because it was epochal.  The last line could be interpreted in several differnet way, and I understanding this is how it goes with Persian poetry.  This interpretation of the last line is one of many that I like

تا از بزرگان خوب روی شد