پهنه ای دیگر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
29-Oct-2009
 

از نگاه دیگری اندر وجود

در درونم شوق بی اندازه بود

پهنه ها از هر طرف گسترده باز

پای بوس دلربایی بی نیاز

کوه هایش برتر از بُرد خیال

استوار استاده دوراز قیل وقال

ساحت بی حد او تا بیکران

بازوان بگشوده رو بر دلبران

حال و عشقی بیکران می داشت او

آنچه اندر وهم ناید داشت او

در میانش کنه جاوید وجود

با جلالی سرمدی بنشسته بود

پهنۀ دنیای خالی از امید

که نمودی مشکلاتش بی کلید

روزها این آرزو می آمدی

کاشکی صبح سپیدی می بدی

کز جمالش کهکشان روشن شدی

روشنی در شام بی روزن شدی

کاشکی استاره ای پیدا شدی

تا مرا تا دلبری رهبر بدی

زین تمنا با زبان، اما خموش

در درونم می شدی صدها خروش


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

ای کاش...

IRANdokht


منوچهر عزیزبسیار زیبا سرودی

 

روزها این آرزو می آمدی

کاشکی صبح سپیدی می بدی

کز جمالش کهکشان روشن شدی

روشنی در شام بی روزن شدی

کاشکی استاره ای پیدا شدی

تا مرا تا دلبری رهبر بدی

 

IRANdokht