آغاز جستجو

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
31-Oct-2009
 

زین سبب آغاز کردم جستجو

جستجویی نکته نکته، مو به مو

رنگ و بویی جستمی از هر گلی

تا ببینم روز و احوال دلی

کو ز عشق دلبری ویران شده

از شگفتی گوی سرگردان شده

 

روزی از استاد درس فارسی

یافتم چند لحظه وقت وارسی

گفتمش دانش پژوه تیزبین

بیقراری درونم را ببین

نه مرا خوابی بمانده، نی خورش

ازغم یک فکر دارم پرورش

شاید از سوز درونم مولوی

می نویسد شرح دیگرمثنوی

یا که باد و مرغ هم آواز من

با زبان داستان پرداز من

روز و شب با من همی گویند راز

نکته گو با صد نوای دلنواز

تا که اجزای من آن را بشنوند

از تب دلدار خواهی نغنوند

در پی اندیشه و فکری نوام

در پی یاری و نیکی توام

خواهم از عرفان بیاموزم سخن

با زبانی ساده و بی فوت و فن

شایدم بخش زبان پارسی

فرصتی بخشد مرا تا بررسی

از کنار و گوشۀ عرفان کنم

یک نگه در گوشه ای پنهان کنم

نکته آموزم ز استادان راه

در کلاسی،مقطعی، ناگاه و گاه

کز صفایش روشنی بخشم روان

آب مهری نوشم آرامی جان

...

 

هشتم آبان 1388

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia