معبد


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Nov-2009
 

مژده ها دادیم به دل بس سالها

که شویم همراه خوش اقبالها

تا سرای خوب خوشحالان رویم

پای کوبان شاد و خندان می رویم

در کنار کار نان هم می رسد

بهترین از این و آن هم می رسد

خانه خواهم ساخت در ییلاق خود

میوه خواهم چید اندر باغ خود

هر خزان جام و شرابی می رسد

بی گمان چنگ و ربابی می رسد

در کنار خانه خودرو می خرم

دخترانی شاد و شیرین می برم

خانه و دل جمله آبادان کنم

هر دو را در سور خود مهمان کنم

هم مشام از بوی گل خوش می کنیم

هم غریو ناله خامش می کنیم

دل به دریای حوادث می زنیم

بر صف باقی و حادث می زنیم

همره موجی شتابان تا ابد

بی خود از گردابهای خوب و بد

تا سرای صلح سلطان می دویم

با حضورش بر سر خوان می رویم

گفتمش ای دل مژک از کم تکی

از بضاعت نیستت جز اندکی

خواب و خور بسیار خواهد شد مرا

شاهد و دیدار خواهد بُد مرا

از پس رنج فراوان راحتی

می رسد بی شک زمان فرصتی

در حضور و صحبت صاحب جمال

تیزتازان و سبک همچون خیال

غرقه در نور اهورا می شویم

در میان هاله پیدا می شویم

 

این سخن در سینه ماندم سال سی

تا که در پروردنش گشتم کسی

عمر من بگذشت و مویم شد سپید

ای دریغا روز شادم نارسید

تا که یک سیمای شیرین آمدم

یاد آن پیمان دیرین آمدم

جمله جام و خانه ام گشتی شرنگ

آرزوهایم شدی بیهوده رنگ

در عمل دیدم که صد آه و دریغ

ای دریغ از شبنمی زین تیره میغ

یکسره در خدمت تن بوده ایم

بیهُده در فکر میهن بوده ایم

معبد ما هرگز این پیکر نبود

گرچه هر روزم زبان آن را ستود

 

پس تن مردار با بیچاره گی

در درون نالید از بیگانگی

ای دریغا ما فراوان بوده ایم

راهیِ دیدار سلطان بوده ایم

راه خود را می رویم شام و پگاه

گاه خندان ؛لحظه ای با سوز و آه

خنده و سوز درون ما یکی است

حاکی از آهستگیّ و چابکی است

چون که آهسته رویم تا کوی دوست

صد غبارغم از آن ما را به روست

چون شتاب برق و توفان می کنیم

خنده و شادی فراوان می کنیم

 

بیست و هشتم آبان 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

Manoucher aziz

by IRANdokht on

dastet dard nakoneh!  

Thank you so much for the great advice. You're a wise man my friend ;-)

IRANdokht


Manoucher Avaznia

ایراندخت جان؛

Manoucher Avaznia


ز آسمان و آنچه بینی بر زمین

چهرۀ زیباتر و خوشتر ببین

چیز زشت هرگز نیاید ازخدا

بل بزاید از دم اذهان ما

آنچه اینک زشت و ناخوش آیدت

روز دیگر بی گمان خوش آیدت

آنچه آری چون هلاهل در شمار

از نگاه دیگری فرصت شمار

آنچه آمد ازعدم اندر وجود

بهر زیبایی دنیای تو بود

شاد باش و شادمانی پیشه کن

کمتر اندر کام تلخ اندیشه کن

 

سپاس

 


IRANdokht

Superb!

by IRANdokht on

Manoucher jan

I was in a really bad mood, someone just ruined my day by being a complete jerk and I knew all I had to do was come in here and read your beautiful poetry to sooth my nerves.

Thank you for another outstanding work! 

IRANdokht


Manoucher Avaznia

سوری جان سلام؛

Manoucher Avaznia


 

شادم از این شادمانی شما

 

سپاس


Souri

Wow!

by Souri on

Manouchehr jan,

I loved this poem too! You always have a good way to change my mood. I remember that beautiful poem you said for me in May 2008 at 2 pm (on that blog which took 400 comments)

I will save this one too and forward it to the same friends :)

Many many thanks. Have a wonderful day.


Manoucher Avaznia

سوری نباید ناشاد باشد

Manoucher Avaznia


گر به جنگ و مهر و صلح و سازشیم

هر زمان در پیچ و تاب و کوششیم

همنوای موج و بارانیم ما

هم زمستان، هم بهارانیم ما

هم غمین، هم عقده بگشاییم ما

از همه سرزنده تر ماییم ما

سینه ی هر خستگی را می دریم

سر ز نوتر گشتنی می آوریم

راه بی پایان رویم؛ موجیم ما

در فرود و سطح و در اوجیم ما

با همه چین و شکنج، اشکستگی

موج را هرگز نیاید خستگی

پهنه گیهان که جولانگاه او ست 

گلستانی بی حد و پر رنگ و بو ست

شادی ما ناشی از اِشتاب ماست

عاشق رفتن دل بیتاب ماست

ما به خودسوزی خود دلبسته ایم

زین سبب از بندها بگسسته ایم

سر به سر کار و تلاشیم ای سنی

شادمانی کن اگر یار منی

 

سپاس

 

 

 

 

 

 


Souri

Nasle soukhteh

by Souri on

Dear Manouchehr;

This is one of the most beautiful poems I've read from you. So meaningful. It describes our life and our mood ....we, the burning generation!!

It made me feeling sadder  in this rainy morning of Montreal :)

I forwarded it to all my friends. Thank you so much.