کُردستان


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
10-Dec-2009
 

سازمانی هم به نام خلق کُرد

حال بی سامان را فرصت شمرد

تا بدانجا ادعا را پیش برد

بر جدایی از وطن پا می فشرد

نام خودمختاری آمد در میان

تا که راه خود برد تا آن نشان

از همه سویی گرفتندی تفنگ

می سرودی روز و شب آهنگ جنگ

چند روزی کز مه بهمن گذشت

خاک کردستان سرای جنگ گشت

از همه جای وطن جنگی گرد

رخت کُردی کرد و شد پیشمرگ کُرد

جالب این که مرد بی ایمان به دین

شد به پیمان با مُغ و با مرد دین

آن که خواند قومیت عین ارتجاع

سوی قومیت دوید با التجاء

 

هر کسی که جنگی و بیباک بود

سوی کردستان ما چالاک بود

هر کسی کو انقلاب را برنتافت

با تفنگ و بی تفنگ آنجا شتافت

هر کسی کو خود چریک انگاشتی

راه آنجا پیش رو می داشتی

آنکه خود را ال چهِی تصویر کرد

از اورامان صفحه ای تقریر کرد

آنکه از بیگانه اش فرمان رسید

یک دو چندی تا بدان سامان رمید

دولت همسایه هم پیمان شکست

دل به ناآرامی ایران ببست

دست آشوب و دهش او باز کرد

سنت کین ورزی او آغاز کرد

حرمت خون و وطن بشکسته شد

بس کمر زی جنگ خونین بسته شد

 

هر کجا خیلی به نام خلق کُرد

زد به اردوگاه ارتش دستبرد

هر چه آنجا بود بر تاراج شد

پیکر سربازها آماج شد

تا بدانجا رفت این کردار هرز

دست ارتش نارسید دیگر به مرز

با بهانه بی بهانه شورشی

می نمودی روز و شبها کوششی

تا که در تسخیر آرد هر کجا

حکم خود را خود براند جا به جا

خود بساط باژ و ساوی گسترید

بخشی از ارزاق مردم می برید

آتش اندر خرمن مردم زدند

از جو و ماش و چه از گندم زدند

از میان مردم گرد و رشید

بس شهیدان که ز کردستان رسید

ای بسا مردان که گشتندی اسیر

یا که افتاده شدی از زخم تیر

بخشی از نیرو میان دره ای

قتل عام گشتند به سان بره ای

نام آن دره که قاسملو ببود

چند گاهی گُردۀ مردان ربود

 

نوزدهم آذر 1388

اتاوا 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از یادآوری شما.

 

شور ما هم ز عشق ایران است


farshadjon

منوچهرجان

farshadjon


منوچهرجان

من قصدم فقط تذکر بود و نه چیز دیگر!

پاینده باد ایران آزاد و آباد و مستقل!

موفق و پیروز باشید.


rustgoo

فقط منافع ملی‌ ایران و نه چیز دیگر

rustgoo


شاه الهی‌های ساکن این سایت هم بخوبی از تعارض منافع ملی‌ ایرانیان با اهداف امپریالیستی آمریکا و اهداف سلطه جویانه اسرائیل در منطقه آگاهند؛ منتها یا به دلیل وابستگی و سرسپردگی به " خانواده فاسد پهلوی" و یا به دلیل ساده مأمور بودن آنها از سوی یک دولت خارجی از اعتراف به واقعیات مسلم تاریخی معذورند. جنایات، خیانت‌ها و ضد مردمی بودن حکومت آخوندی در ایران راه را برای تبلیغات این پس مانده‌های مفتخور هموار کرده است. ملت جوان ایران با اتکا به تاریخ کهن خود و بی‌ نیاز به رهنمود‌های مغرضانه این عوامل وابسته به بیگانه به راه مستقل خود تا کسب استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی‌ ادامه خواهد داد.


Manoucher Avaznia

جمشید عزیز؛

Manoucher Avaznia


رژیم پهلوی اصولا حسابش جدا ست.  فراموش نکن که بندۀ یک کرمانج : کرد، هستم مانند همۀ ایرانیان دیگر.  فقط بگویم سربازان کردی که در جبهۀ خوزستان بودند می گفتند وقت مرخصی رفتن از ترس جریانات مسلح در کرستان جرأت رفتن با رخت سربازی ندارند و موی سرشان هم باید بلند باشد که به اتهام خدمت سربازی جانشان به خطر نیفتد.  چه زود فراموش شد.  از سال پنجاه و نه همانهایی که امروز مورد پشتیبانی بیگانه هستند گفتند ارتجاع: منطور آخوند، جاده صاف کن امپریالیسم است.  ولی امپریالیسم خودش را دعوت می کند با جاده یا بی جاده.  و تا امروز گویندگان آن سخنان به خدمت رسیده اند. در رابطه با خفقان مجاهدین خلق باید آنهایی حرف بزنند که از نزدیک مسئله را می دانند.  من چندان اطلاعی ندارم.  تا آنجا که می دانستم در جریان جنگ در همین کتاب نوشتم.  بگذارید من تکرار کننده حرفهای صد تا یک قاز دستگاههای اطلاعاتی، رقبای سیاسی، و فحاشان هم نیاشم. فحش هم که تا بخواهی در این سایت هست. لذتش را ببرید.  من نیستم.  چه ضمانتی هست آنچه بیاید فاسدتر نباشد؟ منتظر قطعۀ ترکمن صحرا و خوزستان باش.

 

شادباشی

ببخشید جمشید را فرشاد نوشته بودم.


kharmagas

Shazdeh, what about you Shahies!?

by kharmagas on

Not that I disagree with your statement regarding trators such as Rajavi or idiots such as Ahmadinejad ..., but what about you Shahi-e dou Atisheh? Ardeshir Zaherdi (*) says: "khiAnat kardeed":

//www.youtube.com/watch?v=9JPMLz4-x2M&feature...

 

(*) BTW, Zahedi has much more sharaf than many "radical" posters of various colors in this site who advocate war/sanctions.


Shazde Asdola Mirza

So easy for an ex Mojahed Khalgh to condemn Iran to eternal

by Shazde Asdola Mirza on

bondage and slavery! After all, it doesn't take much to change one's master from one glorious maniac (Masood Rajavi) to another (Ahmadi Nezhad).

The key for the "ideological slaves" is for Iran to forever and ever remain in solid slavery in thought (forced religion) and in politics (absolute dictatorship).

No wonder that the ex Mojahed Khalghs in Iran (the Tavaabin) and in Iraq (camp Ashraf) have been the worst torturers and murderers of the freedom seeking people, under both Khomeini and Saddam! If there is anything worse than the IRI, it is that cult of evil, which also aims to enslave the Iranian people!


kharmagas

well said Mr. Avaznia

by kharmagas on

I say no more, ..., you said it so eloquently.


jamshid

!آقای منوچهر

jamshid


این درست كه شما نه از فساد کسی دفاع می کنید و نه از تجاوز به حقوق کسی. ولیکن همزمان در مقابلش نیز سکوت میکنید. شما بیشتر توجهتان معطوف است به فساد و ظلم زمان شاه و یا نقش خلق کرد در زمان جنگ و یا دیگر کسانی كه یا زنده نیستند یا امروز کاره ای نیستند. ولی کمتر به فساد و ظلمی كه هم اکنون و همین امروز در میهنتان بر سر ملت بی گناه ایران میگذارد میپردازید. شما دانسته و یا ندانسته ارجحیت این ظلم واقعی را به نفع جمهوری اسلامی به پایین میکشید. امروز این جمهوری ننگین در راس مشغولیات ملت ایران قرار دارد، نه شاه و نه خلق قهرمان کرد. این به حق و قابل درک است كه بسیاری سکوت کردن در مقابل بیداد و فساد ج. ا. را  به سان دفاع از ج.ا. و یا به سان منحرف کردن توجه ملت ایران میدانند. انحرافی كه مستقیما به نفع جمهوری ننگین آخوندی میشود. و شما اسم این کار کراهت بار را  گذاشتید "یادآوری". هم سنگر پیشین، کمتر به دسیسه های امپریالیسم بیاندیش. امروز دسیسه ها و دستان آخوند و بسیج است كه به نام مبارزه با امپریالیسم و به نام دفاع از حقوق مردم، خون پاک جوانان ایران را بر زمین میریزد و با بیشرمی به ناموس ملت  ایران تجاوز میکند، نه  امپریالیسم.


Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


بنده فرمایشات شما راعمیقا درک می کنم.  نه از فساد کسی دفاع می کنم و نه از تجاوز به حقوق کسی.  اگر هم تا کنون از کسی یک ریال خورده ام، بگویند.  اگر هم برای کسی مزدوری کرده ام، در همین سایت بنویسند.  آنوقت که خیلی ها که اکنون دم از فداکاری در راه آزادی می زنند برای نزدیکی به مراکز قدرت مسابقه می دادند، با وجود اعتقادات دینی ام از آن پرهیز کردم.  و تا امروزهم جز کارگری با دستمزد پایین نکرده ام. 

در هرصورت، به نظر این حقیر، اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد، همین بسیج پیشمرگ همه خواهد شد نه من فرنگی نشین.  بگذار از گذشته درس بگیریم.  هیچ کس در عصر ما بری از انتقاد و ضعف نیست.  نیروهای مسلح کدام کشور فرشته اند که نیروهای ایران دیوند. ابوغریب که یادتان هست.  افغانستان بماند.  در کدام دورۀ تاریخی نیروهای مسلح فرشته بوده اند؟  ولی همه ملتها بویژه غربیها از نیروهای مسلحشان و پلیسشان دفاع می کنند.  نوبت ما که می رسد با دست ودلبازی همه را تجاوزگر، غارتگر، آدمکش، و چاقوکش، و دزد قلمداد می کنیم که فرنگنیها خوششان بیاید.  اگر اینطور بود که باید بسیجیها میلیونر می بودند و نیازی به اشتغال در بسیج نداشتند. اگر همین نیروهای مسلح نبودند نیمی از ایران در سال پنجاه و هشت رفته بود.  بگذار خودمان را فریب ندهیم. بشمار احزاب سیاسی را که تحت نام مبارزه با آخوند به دامن دشمن رسمی رفتند و سربازان ایرانی را پیش چشم من با گلولهای بیگانه  کشته و زخمی شدند.

 

هویت ملی ما به عنوان ایرانی بر سه پایۀ دیانت رسمی، زبان رسمی فارسی، و نظام حاکم استبدادی بوده که تا این  اواخر با نظام سلطنتی مطلقه استحکام می یافته است.  اینرا دست کم از اوایل زمان ساسانی می یینیم.  مردم ما این اصول طاقتفرسای سه گانه را از روی بلاهت بر نگزیدند.  بلکه دقیقا بخاطر موقعیت سوق الجیشی و پراکنده گی جغرافیایی که ما را همیشه در معرض هجوم بیگانه قرار داده و امنیت را از ما سلب کرده  به تجربه در یافته اند.  تاریخ ما نشانده این امر اجتناب ناپذیر است که مردم ما پیوسته در جنگ با مهاجمان بیگانه بوده است.  بزرگترین قهرمان افسانه ای ما رستم است که جنگاورترین و فداکارترین انسان مدافع مرزها و شاهان غالبا بدکار ما است.   اسماعیل نخست صفوی اگر گفت من با کمک مولایم علی و این شمشیر مذهب شیعۀ اثنی عشری را مذهب رسمی کشور اعلام میکنم، دلالت بر همین اصل تاریخی دارد که اگر نمی کرد ایران در دهان  غول عثمانی نابود شده بود.

 

پایان سخن اینکه به نظر بنده، بچه را با آب کثیف حمام به بیرون نمی اندازند.  در هر صورت من این کار را نمی کنم چون زیانش جبران ناپذیر است. از این  آدم پنجاه و اندی ساله بشنو کسانئ که می گویند صدای ما را شنیده اند در اندیشۀ باجگیری، چپاول، و انهدام ما هستند . صدای ما نیم غاز هم برای آنها ارزش ندارد.  دست کم ده سال عمرم صرف مطالعۀ تاریخ ایران عزیز شده است. و هنوز هم کتیبه های پارسی باستان هخامنشی را به خط میخی با دقت و علاقه می خوانم و خودفریبی هم نمی کنم.


شاد باشی

 

 

 


kharmagas

yes Shazdeh I smell it!

by kharmagas on

Shazdeh says: "But why? Is it because US, Canada and UK are evil?"

U.S is not "evil", but there are "evil" groups, lobbies that can be strong or even in charge of it .... who don't give a hoot about the interest of other countries. Even Shah came to know it:

//www.youtube.com/watch?v=ffcDVG02if8&feature...

I agree with you on one thing .... I have much experience with $hit. Your "good" and its  plans for Iran smell like $hit again.


Rostam

Shazdeh

by Rostam on

You certainly don't undestand the mentality of these "useful idiots". Here is a brief summary of their mentality: 

If a foreign power as much as touches Iran, hell must break loose and it must be retaliated at all cost.

But if a fellow Iranian massacres thousands of innocent Iranians, tortures thousands more, rapes our women, destroys our economy, imprisons our youth, crushes democracy and freedom, spreads a culture of corruption and decay, then it is all good and fine.

In fact, it is the price we have to pay to keep the foreigners off! The people of Iran should gladly be raped, killed, maimed and thrown in jail for the grander cause of humiliating imperialism!

How do you reason with these IRI's "useful idiots"?

But here is the good news: Their fossilized and decaying mentality has an expiration date. Once the 60s and 70s generation of "useful idiots" die off, Iran will rise from its ashes. And that's a promise. Our brave and intelligent youth is my proof. 

P/S: I noticed that this comment was flagged by someone. Did one of our resident "useful idiots" got offended by it?


Shazde Asdola Mirza

Dear Anonymous: you are right, but there is a kernel of truth in

by Shazde Asdola Mirza on

their arguments too!

It is a gray world all right, and all men have both evil and good in them.

However, I am never going to accept even the stupidest Good (G.W. Bush) to be worse than the best Evil (Stalin, Khomeini or Hitler).


Shazde Asdola Mirza

kharmagas: you should love deep **t more than any other creature

by Shazde Asdola Mirza on

Kidding aside, yes Iraq is a mess and Afghanistan, well a bit deeper!

But why? Is it because US, Canada and UK are evil?

No, I live in a free-world country and I am proud of my adopted nation, its rules and its rulers - much much more than the dictators, maniacs and terrorists, whom they fight!

Don't US, UK or Canada make mistakes? Absolutely! But they correct it, because they are democracies - they have a way to CHANGE without a regime change!

Don't democracies kill, maim and bomb people? Yes they do! Just look at WWII - e.g. fire bombing of Hamburg or Atom bombing of Japan! Does that make me hate democracy and love dictators and tyrants? NO $%&#ing way!!!

Don't dictatorships kill, maim and bomb people? You bet, and 100 times more! Why don't you guys recall and criticize Saddam and Khomeini for killing 2 million Irani and Iraqis?


kharmagas

the evil that "good" created in Afghanistan/Pakistan (to Shazde)

by kharmagas on

Shazdeh, your "good" is in a never ending war with the evil that it created in Afghanistan, Pakistan .....so much for your "good"!

DO you have a clue on how deep of ***t your "good" is in there!


Anonymous Observer

Are you kidding me Shazdeh Jaan?

by Anonymous Observer on

They will answer all of your questions with a resounding "yes".  See, you have to consider who you are dealing with.  These people won't even blink if every man, woman and child in Iran is killed so long as their "revolution" survives and "imperialists" are "humiliated".  They are the 1960's and 1970's leftover leftist dinosaurs.  

And note carefully what Mr. Avaznia says in his comments below.  In one comments he says that he will not "support" anything that is "law breaking" in Iran, i.e., the protests.  In another comment, he brags about the size of the protests in 1979, which were obviously "law breaking".  See how they talk from both sides of their mouths?  

PS/ Mr. Avaznia, "laws" in a dictatorship are meaningless.   They are nothing but tools of oppression.  Hitler had "laws", Soviet Union had "laws", Saddam had "laws", Saudi Arabia has "laws", and last, but certainly not the least, Shah had "laws".

 


default

The world is gray

by FaridAgha (not verified) on

gray is the color of assumptions.


Shazde Asdola Mirza

So Hitler shouldn't been defeated, to avoid collapse of Germany?

by Shazde Asdola Mirza on

So Saddam is not responsible for what has happened to Iraq?

Didn't your precious Khomeini also try to overthrow Saddam for 6 years (after the UN proposed peace), and at the cost of 1 million Iranians? 

So Hitler should not have been defeated, to avoid the collapse of Germany?

So no one should have fought the Taleban in Afghanestan?

So Cambodia should have been left in the hands of Pol Pot and Yeng Sari? Albenia for Anvar Khojeh and Romania to Chaochesqueo?

So the red dictatorship of the Russian communist party over half the Europe should have been left intact, to avoid any pain to the Russians?

If evil is not ready to relent, then good has no choice but to attack it!


farshadjon

آقا منوچهر

farshadjon


آقا منوچهر

معذرت بابت تاخیر در جواب شما.

من لینک شما مربوط به دوران جنگ را پیدا کردم. خیلی یادگار ارزشمندی هست از دوران جنگ.

هیچ کس فداکاریهای ارتش ایران رو دراون زمان فراموش نکرده و درود بر شما و هم رزمانتون چه اونهایی که موندن و چه اونهایی که نیستن!


حرف من این هست که وقتی بسیجی ها کارشون شده کشتن جوانهای ایرانی دیگه وقت صحبت در موردکردستان نیست!
این همه شهید شدن که بعثیها پاشون به تهران نرسه حالا بسیجیهادارن جوانهای مردم رو سلاخی می کنن!

یک نفر از این بسیجیها حتی یه روز هم جنگ نرفته هیچ آدم با وجدانی این جنایتهایی که به اسم دین و مذهب میشه نمی تونه تحمل کنه.


من حرف شما رو در مورد اختلا فات داخلی می فهمم ولی لطفا چشمتون رو بر روی فساد و ظلمی که به مردم میشه نبندین.

اون رفقای شما که جونشون رو از دست دادن برای دفاع از کشور هیچ کدوم زیر بار این جنایتها نمیرفتن واین وضع رو قبول نمیکردن.

هر کسی هم ساکت یاشه خیانت به خون اونها کرده!
امیدوارم حرفم رو متوجه شده باشین.

زنده و پیروز باشید.

فرشاد

//www.youtube.com/watch?v=o2548tt9rjY


Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


انگار سال پنجاه و هفت را با سال هشتاد وهشت جا به جا کرده اید.  از آنها که بیاد دارند بپرس. آنگاه تنها شاه مانده بود و بخشی از نیروهای امنیتی اش. بخش بزرگی از سربازان هم از پادگانها فرار کرده بودند.  آقای بختیار با همۀ تلاشش تنها سی هزار نفر به خیابانها آورد.  حال که مخالفانش با جمعیتی بالاتر از پنج میلیون از خمینی استقبال کردند.  

برای آگاهی از گذشتۀ من به کتاب

A Path to Nowhere که در همین سایت گذاشته ام مراجعه بفرمایید. 

 

اگر درعراق همه چیز به حالت عادی پیش برود، سالها طول خواهد کشید تا به زمان صدام برسد درحالیکه ببگانه در تار و پود آنجا نفوذ کرده است. نزدیک به یک میلیون کشته و انفجارات مرگبار همه روزه هم چاشنی کار. بنده جوابگوی هیچ جنایتی نیستم. به صرف ابراز عقیده ای و یادآوری خاطره ای که دوباره در حال تکرار می بینم هم جنایتکار نمی شوم که جوابگو باشم مگر در قاموس کسانی مانند شما که تحمل یک واژۀ غیر هم ندارند.  این آش را سی سال پیش چشیدیم و در عمل دیدیم نامرد و مرد کیست.  پاسخگوی جنایت باید کسانی باشند که تا دیروز ازمقامات بودند وچون  ازمقام دور افکنده شده اند با لطایف الحیل ازجان بچه هایی مانند بچه های من برای جنگ قدرت مایه می گذارند.  شما که به این آسانی اتهام وارد می نمایید ضمانت می دهی با حرکات خام کشوری پاره پاره، ویران، اشغال شده، با صدها هزار کشته و بدتر از عراق بجا نگذاری؟

شاد باشی   


farshadjon

آقا منوچهر

farshadjon


آقا منوچهر            

من برای این که برای شما فارسی راحت تراست فنت فارسی پیدا کردم که به قول شما مانند دو تن با یکدیگر سخن بگیم.

چند بار می خواستم این مورد را به شما بگم ولی هر بار منصرف شدم. من از گذشته شما هیچ اطلاعی ندارم و برا یم مهم هم نیست که چه کار می کردین همین که ایرانی هستین کافی هست.

البته از این جواب آخر شما حدس می شه زد که چه خبر هست!

مخصوصا این قسمت:
"و انگار نیروهای انتظامی و موافقان نظام از نسل ایشان نیستند"

به قول خارجی ها:

Are you kidding me?

نیروی انتظامی که اوضاعش مشخص هست مامور هست و معذور!
موافقان نظام هم آخوندا هستن که قدرت دارن و بسیج و سپاه که خون مردم رو تو شیشه می کنن!

 میشه این موافقان نظام رو بیشتر  باز کنید که کیا هستند یا این که خودتون رو میگین.

جنگ و تمامیت ارضی قضیش جداست از آدم کشی و غارت یه ملت!

دو حالت داره یا شما طرفتاراین رژیم جنایتکار هستین که اون کلا قضیش جداست یا این که این سی سال خواب بودین که به نام دین و مذهب چه کارایی انجام شده!

بااین استدلال شما صدام دیکتاتور و آدم کش قوت قلب پیدا میکنه توی گور چون اون هم دنبال تمامیت ارضی بود ولی مردم عراق داشتن خفه میشدن ازدستش! شما وهر کس که فکر می کنه این حکومت کار خاصی کرده باید جوابگوی تمام ظلم و فساد این سی سال باشه!

 به هر حال ممنون از وقتی که گذاشتین و جواب دادین هر چند صحبت با شما تنها خوبی که داشت این بود که من فنت فارسی رو امتحان کردم!

شبتون خوش!

فرشاد


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


وقتی دورادور میهن ما را پایگاههای امپریالسیها گرفته است و دست کم هفته ای یک بار صحبت از یورش نظامی به کشور 

.می رود، من در راستای سلب امنیت داخلی و قانون شکنی؛ هر چند قانون ظالمانه باشد، نخواهم نوشت

قرار نیست همگان یک حرف و آن هم حرف مخالف پسند بزنند.  همه ی داده های تاریخی ما دلالت بر این دارد که هرج و مرج داخلی ما همیشه یورش بیگانه در پی داشته است.  از زمان سربداران تا همین انقلاب پنجاه وهفت دلیل بر آن است.  من باید حرف خودم را آنچنان که می دانم بزنم.  کج فهمی که حیرت مرا بر می انگیزد این است که انگار همه ی نسل جوان سخن فرشاد را می زنند.  و انگار نیروهای انتظامی و موافقان نظام از نسل ایشان نیستند.اگرچنین بوذ، که همۀ مسائل حل بود.

 

سپاس


farshadjon

Thank you!

by farshadjon on

Mr. Avaznia,

I just wanted to understand the reason behind the topics that you choose for your poems. Thank you again for your reply.

Merci, Souri jan.

Kojai shoma, Nisti!


Souri

Manouchehr jan

by Souri on

To tell you my understanding of what Farshadjon means, I want to give you a example:

Imagine
when you were in Iran under the oppressing government of the Shah, and
someone would talked all the time about the crimes and the oppression
made to the people by the Ghajars! What would you think about that
person? What would you say to the poet who never talked about the
current atrocities in the country, but instead talks only about the
past ?

I mean, it is very good what you do, because it is
enlightening the new generation about the hard life of under the Shah's
regime, but there are also more probing questions in today's Iran.
History
is important, but the actual situation in Iran, is also part of the its
history! This is the history of our dear country which is written by
some bloody hands today.
Instead of talking about it tomorrow when
it will be known as " only history", it would be good to talk about it
sometimes, today too.

I always love your poems (you know) but in this matter, I give so ssmuch credit to Farshadjon's point.

Respectfully, 


Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


درود بر شما


Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


به همین انگیزه است که بنده باور دارم نسل نو باید تجارب گذشته گان را بیازماید تا دریابد تفاوت دوست و دشمن را شعار و عمل را.  البته، اگر شما هم تجربۀ عدم امنیت و بازیهای چریکی را می داشتی و میهنی که به دست ببگانه و برای بیگانه اداره می شد را دیده بودی؛ شاید دل و دین باخته دیوانۀ رویی نمی شدی.  البته، ایرانیان به سنت دفاعشان از میهن مباهات میکنند و آن را گرامی می دارند.  البته؛ اگر درعراق و افغاستان بودی و زندگی روزمره مردم را می دیدی، شاید می دانستی امنیت یعنی چه و با احتیاط بیشتری به قضایا می نگریستی.  هیچ کجای دنیا بهشت نیست وهیچ کس هم فرشته نیست. انتقاد بنده از جریانات بر پایۀ همین محور اعتقادی من به ایران یکپارچه، مستقل، و نیرومند است.  البته، بنده اعتقادی به نیروهای توسعه طلب وغارتگر ندارم .

 

شاد باشی


Souri

Manouchehr

by Souri on

DEAR

Manouchehr

Iagreewithfarshad

sorry

Ican't

write

more

Got

thecnical


farshadjon

Mr. Avaznia:

by farshadjon on

First of all, thank you for your reply!

My real name is Farshad as indicated in my comment. Unfortunately, I don't have a required font to write in Farsi.My concern is that you always criticize Shah and all the political parties, but you don't say even a word about Islamic Republic!How come?

Those people, who fought in the war, are ashamed of today's Iran. They gave their blood to defend the country against invaders who were killing Iranians, little they knew that some years later, Basiji's will do the exact same thing!

You are a talented person, but my point is that there are many topics that you can concentrate on if you look at today’s Iran, instead of going back to start bashing Shah and etc, from 30 years ago.! Shah is the history; let’s stick to our problems NOW!As you are from older generation, I was concern to see that what you and your generation did in Iran some thirty years ago by overthrowing Shah has ended to a blood thirsty regime, which is much worse than the Shah. I am so proud of my generation when I saw Hilla Sedighi’s poem about students!We expect more from the older generation!Bad az zohreton be kheir,Farshad

 


Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


کاش با نام حقیقی خودت و به فارسی می پرسیدی تا مانند دو تن با یکدیگر سخن می گفتیم.  به هر حال، درچند جملۀ کوتاه:  نخست این که بنده مسئلۀ جنگ داخلی و تجزیۀ ایران را امری عینی و در دستور کار می بینم که بر رویش سرمایه گزاری شده است.  این بالاترین دلبستگی من به موضوع است.  پیش از اینهم گفته ام که من بر علیه آنانی که برای استقلال و تمامیت ارضی ایران ایستاده اند نخواهم نوشت. هیچ کس فرشته نیست. اگر محمد رضا پهلوی هم می ایستاد همین می کردم. درهمین سایت بیش از نود درصد مطالب درست و غلط و با مبالغه فراوان در رابطه با مسائل مورد نظر شما هست و جایی برای امثال من نمی ماند.  دوم اینکه به عنوان کسی که با تاریخ سر و داشته، بنده اینها راهرگز مرده نمی انگارم که آنها را مفاهیم جاری اجتماعی می بینم.  سه دیگر؛ اینکه بسیاری از جوانان بی صدای ایران پیش چشمانم به خاک افتادند یا برای همیشه سلامت خود را از دادند.  اینها فدای امنیت و تمامیت ارضی ایران شدند و اینک نامشان هم در هیاهو گم شده است.  فکر می کنم کسی هم باید سخنی از آنها بگوید و نگذارد عوامل آن فراموش نشوند.  

 

شاد باشی


farshadjon

Could you please tell me why?

by farshadjon on

Mr. Avaznia,

Thanks for the poem.

Here is my question from you:

I am following your poems and it has been a big question for me that why always your concern is about the events of thirty years ago, about Shah, Koresdetan, and etc.

Why you have never talked about “Supreme Leader” and Islamic Government? Why you never have anything about raping of political prisoners, imprisonment and tortures after so called “revolution” and the situation of today’s Iran? Why always bashing something, which is history?

I’ve just listened to Hilla Sedighi’s poem for students and it forced me to ask you about this!

Rozeton khosh!

Farshad


Midwesty

One of your best, Manouchehr jan!

by Midwesty on

We should teach this poem to our kids to remember.

I am speechless!

Simply Thanks!