دلپریشانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
23-Jan-2010
 

صد درود ای شور کیهانی ما

چاره ساز دلپریشانی ما

در میان جانِ جان جاکرده خوش

میزبان شوق پنهانی ما

در دبستانت چو مهر آموختی

گشته ای یار دبستانی ما

جذب و دفع پرتو جاوید تو

مایۀ ایمان و حیرانی ما

ما ز فُرقت خُرد و خستو گشته ایم

پس کی آید روزهمخوانی ما؟

از ندایی کآمدی از اندرون

زنده شد آوای عرفانی ما

از خروش بلبل اندر روی گل

تازه است ذوق غزلخوانی ما

چهریا، هوش جهان درمانده است

در شکوه عشق و ویرانی ما

در جمال هور و مَه هو دیده ایم

تا رسد یک دم دل آسانی ما

گفته ام بس داستان از نکته ای

خود بخوان این رزم میدانی ما

 

دوم بهمن 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Ali A Parsa

Delparishani

by Ali A Parsa on

Gol Gofti. Afarin. I enjoy most of your poems. Thanks.  

 

khody