بوی آبادی


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
12-Mar-2010
 

اهل این خانه نبودم هرگز.

آب در لانۀ موران افتاد

فتنۀ وسوسه در جانم رفت

برج و باروی بهم ریختۀ این وادی

نفسی خواند مرا.

 

من درین ویرانه

پی چیزی بودم:

قطره ای حکمت دلدادگی از جوی خلوصی شاید؛

رد پای شدگان ره بی پایانی؛

گرمی شعلۀ آتشکده ای مانده ز گرد ایام؛

پوستینی که در آن رنگ اصالت دیدم؛

یا خزانی که ربوده است روان از تن باغ.

 

از دم صبح فوردین پرسید

عهد و پیمانش کو؟

زمهریر است اینجا.

پس چه شد آمدن نرگس و گل در گلزار؟

جوشش زندگی و مهر فراوانش کو؟

 

با جنابش گویید:

شعله در خرمن گل افکندن

کوی و بازارچه ویران کردن

باد پاییزی کرد.

این دگر او نکند.

 

بی گمان میل بیابان و سحر خواهم کرد.

بامداد از افقی سیم جبین خواهم خواست

نظری در رخ افسردۀ دشت اندازد

و برای دل آبستن خاک

غزلی ساز کند

تا بزاید شاداب

روح سرشار حیات.

 

کسی اینجا دیده است

دم دیدار خور و روی بیابان صبور

چه مبارک سحری است؟

خبر آمدن نرگس شیدا به چمن؛

بوی آبادی گستردۀ باغ؛

چه مبارک خبری است؟

 

شاید اینجا پی بوی گل سرخی بودم

که دلی شاد کند

و روانی آباد.

باورم نیست چنین گردش ایام ولیک

وقت آن آمده تا

این خبر سازکنم.

 

بیست و یکم اسفند 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

user profile.">Manoucher

by Manoucher Avaznia on

user profile.">Manoucher Avaznia

هر آن خامه ای کاین چکامه سرود

ز ما می برد بی کرانه درود

ز نظمش دل و دیده روشن شدم

سرای محقر چو گلشن شدم

هر آنچه طراوید از این قلم

چو آوا که دارد همی زیر و بم

سراسر همه گفتۀ راست بود

خجسته سخن بی کم و کاست بود

ز ایران زمین خاست آیین راست

که شادی و امید را خوش سرا ست 

بلی، باید از جای برخاست زود

در دل به خورشید خاور گشود

چنان "مهربان" شادمانی فزود

به مهری نوین مهربانی نمود 

 


Manoucher Avaznia

ناهید عزیز؛

Manoucher Avaznia


با سپاس، نوروز بر شما هم شاد باد.


nahidi

بسيار زيبا

nahidi


مرسي منوچهر عزيز

نوروز مبارکت باشد

پيروز باشي


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از مهربانی شما.


Souri

Beautiful....

by Souri on

And very meaningful, dear Manouchehr.

I agree with you. Yes, we don't want Farvardin does the same thing to us as did the baad-i- Paeez. Very nice poem. Thank you.