کلام سهراب


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Apr-2010
 

سرودی برای سهراب

 

درس قرآن خوانم

آیۀ یکتایی ست.

دم عشقی اینجا ست.

گفتگویی دارم

با خدایی که قسم خورده به انوار فلق

و نسیم دم صبح

و نشسته است درون رگ و پیوند دلم.

 

صبحگه نزدیک است.

غبطه بر حال دگرکس نخورم.

روز تردید اما

دژخیالی به من اینسان می گفت:

چهری این جامه برازندۀ اندام تو نیست.

رخت دیگر باید

و نگاه دگری

درهوایی که دگر بود؛ کمکی دورترک؛ در سر کوه.

 

در افق می دیدم

رنگ و روی دل خوش

در ترازویی سرد.

در کنارش اما

واژگان سهراب:

یار دیرینۀ دشت؛

همکلاس نفس باد و دل پنجره و شببوها

خودنمایی می کرد:

جایگاهش چه بلند

نکته هایش چه ظریف.

ترک چینی تنهایی او

تا کنار دل من آمده بود.

 

کاشف گیوۀ رهوار زمان هم او بود.

دلکی با خود داشت

که به همراه نفسهای قناری سخنی ساز کند.

با همان گیوۀ خاک آلوده

پی چیزی می گشت

و پیامی می داد

در روانی و به پیراستگی عین خیال.

 

فکرت شعبده باز ایام

هرگز این را نگرفت.

ذهنها فکرهیاهو بودند:

فکر همبستری تند سیاست، بازار.

ولی او دلنگران دلک آبی آب

مات و مبهوت طلوعی دیگر

نرد حیرت می باخت.

 

روز تابستان نیست

صد دریغا؛ افسوس

پهنۀ ایران نیست.

شور فروردین ماه

می دود در دل برگ

و کلام سهراب

شاید اشکفته کنار گل و موج

پیش پای نفس گرم کویر

سرِ کرکس، کاشان.

 

مراد از کرکس کوه کرکس در نزدیکی کاشان است.

در این نوشته تلاش شده است از واژگان، انگاره سازی، و آهنگ چکامه ای شادروان سهراب سپهری بهره جسته شود.

 

سی و یکم فرورین 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

و سپاسی از

Manoucher Avaznia


و سپاسی از من

سوی آن سینه که دردی آکند

و دهانم را دوخت.

گرمیِ مهر یقینا آنجاست:

در میان آهش

که جهان افروز است

و امیدآکنده.


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


سپاس

 

Ebi aka Haaji


aboli_moezzi

چه زیبا

aboli_moezzi


غم تنهاییم را تازه کردی. و چه خوب گفتی.....مثل همیشه

دستت طلا آق منوچ