زینهاری

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Jun-2010
 

آرزویی گفتم:

اگر این گوشۀ چشمی که نموده ست به ما حضرت عشق

تیزهوشی کند و معجزتی فرماید،

دست بنهفتۀ استاد ازل نیز اگر

چاره سازی کند و مرحمتی افزاید؛

زینهاری کنم این رنج پریشانکدۀ پیکر خویش

به دو جامی، دو سه روز.

گرمی آتش خرداد به فریاد آرم

با دم آه جگرسوز تمنای سحرگاهی خویش

لحظه ای کو خبر از دلبر شیرین سکناتم آرد.

 

زین نمط بیهده پنداشت دلم.

دامَکم خالی ماند.

اثر از دلبر شیرین سکناتی نآمد.

گرمی تند درونم افسرد.

 

داد دل خواستم از هر که چه هست.

شکوه آغازیدم:

ارغوان جلگه شد از سوگ سیاوش، یاران.

نه ز پیکان عدو خستم و اندرز دل آزار حکیم.

زینهاری شدم از ناز نگاری که توانم را سود.

 

جان پرحوصله ناگاه نصیحتگر شد:

دَم خَمُش دار غریب؛

آرزوی طلب و طیر همایون بادت؛

وصل نیکان جهان نیز سلوکی دارد؛

مرد ره می خواهد؛

صبر صحرا و دلی دریایی.

 

مرد دریادل به فکر سینۀ توفندۀ دریاست.

خرده اندیشان عالم را رهی در این کشاکش نیست.

نانبردیده کسان را صخرۀ ایمان آرش نیست.

 

نانبردیده : نبردناکرده، ناآزموده 

 

سیزدهم خردادماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

I had missed this one!

by Souri on

Sorry dear Manouchehr,

I was very  busy in June and have missed this masterpiece!

One of your most beautiful and meaningful, lately.

Thanks for sharing.


Manoucher Avaznia

ابرمرد عزیز؛

Manoucher Avaznia


سپاس از مهربانی شما.


Shazde Asdola Mirza

Nice poem - here, my attempt at a Farsi translation ;-)

by Shazde Asdola Mirza on

 

 

Fancied to take a couple of days off and chill a bit.

Ya right ... my significant other kicked the whole thing around!

I went to say something, but then realized: what's the point?

Retreated to my closed refuge, in the comfort of my inner strenght.

PS: a "d" is missing on "khordad" of the 8th line.


Abarmard

بسیار روان

Abarmard


ممنون استاد گرامی. این شعر را باید بلند خواند. البته چند باری. هفته خوبی داشته باشید.