دام دغا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
09-Oct-2010
 

دل در پی وصل تو مشتاق بلا تا کی؟

پروانه صفت این جان شیدای فنا تا کی؟

آیا نرسید آن دم تا چهره برافروزی؟

آن پرتو جانپرور بنهفته ز ما تا کی؟

گفتند مرا راهی  در درگه عنقا نی

هان ای سر سودایی؛ سودای هما تا کی؟

از چند و چنان ره عاشق نه همی پرسد

گر راهیِ این راهی، این چون و چرا تا کی؟ 

چهری؛ چو غبار خود از سینه نمی روبی,

از غیر چه می نالی؟ این دام دغا تا کی؟

 

هیجدهم مهرماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

هر کس به زبانی

Manoucher Avaznia


هر کس به زبانی خوش از یار سخن سازد

درمانده در آن لحن بس الکن ما تا کی؟


Mehman

چهریا

Mehman


آفرین بر این روح عرفانی!


Manoucher Avaznia

گفتا که رفیقی

Manoucher Avaznia


گفتا که رفیقی کن با من که منت خویشم

ای بیهده گو این گَپ از ما و شما تاکی؟

گفتم که بدانستم ارج خودی و خویشی

در راه طلب اما این رنج جفا تا کی؟

 

گپ : گفتگو؛ صحبت؛ سخن (واژۀ فارسی, کرمانجی)


Souri

This is one the most beutiful poem of your recent ones

by Souri on

Truly beautiful and meaningful. I enjoyed it a lot especially those beits

از چند و چنان ره عاشق نه همی پرسد

گر راهیِ این راهی، این چون و چرا تا کی؟ 

and this

 

گفتم که شنیدم آن از سینۀ خود امّا

این فاصلۀ غربت بین من و ما تا کی؟

 


Manoucher Avaznia

آن جان شدها

Manoucher Avaznia


آن جان شدها رودند گم گشتۀ یک دریا

ای طالب یم پرسش زان گم شدها تا کی؟

گفتا که تو از مایی؛ هر سو نگری جانا

رو جانب ما کن هان؛ انکار وفا تا کی؟

گفتم که شنیدم آن از سینۀ خود امّا

این فاصلۀ غربت بین من و ما تا کی؟


Aryana-Vaeja

Vasf-e-haal

by Aryana-Vaeja on

I ask this question every waking moment.This is a great poem btw, especially where you are invoking the Simorgh/Anqa and the Haoma.

-

May we be amongst those who are to bring about the transfiguration of the Earth - Yasna XXX 9