پرتو شیرین

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
19-Nov-2010
 

یادی از گاه گل و موسم نسرین آمد

در نظر جلوه ای از دلبر دیرین آمد

گقتم ای بخت فروخفته به شادی برخیز

که به مهمانیِ دل زهره و پروین آمد

گفت آن روز ازین مزرعه دستی شستم

که ز الحان فلک مژده گل و طین آمد

تا که از بارقۀ عشق حیاتم نو شد

آسمان پاک شد و شهپر شاهین آمد

اگرم عمر به  انظار ظواهر سر شد

چهره بگشا که کنون عشق درونبین آمد

ماه من کو به سما جلوۀ خورشیدی کرد

از کرم بود که سوی من مسکین آمد

چهری این خامه اگر در طلبش فرسودی

خامه بگذار که یک پرتو شیرین آمد

 

والطین والزیتون...

قرآن کریم

 

سی ام آبانماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Shazde Asdola Mirza

First class ... thanks for sharing

by Shazde Asdola Mirza on

"ماه من کو به سما جلوۀ خورشیدی کرد

از کرم بود که سوی من مسکین آمد "


Mehman

شاهکاری دیگر!

Mehman


هزار آفرین استاد.