آتش مهر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
21-Nov-2010
 

خشم بیداد و غم خونجگران خواهد شد

قسمت ما ز جهان رطل گران خواهد شد

سایۀ اهرمن از سینۀ ما خواهد رفت

دیدۀ حق به شب ما نگران خواهد شد

تا که خوش چهره نماید خور فروردینماه

از زمین سوسن و نرگس فوران خواهد شد

دوشم آمد سخنی از دهن یار لطیف

غم و شادیّ جهان گذران خواهد شد

چنگ در دامن آن یار جهانگیر انداز

که فروغش ز کرانی به کران خواهد شد

دادمت پند ای جوان در گوش دار و دم مزن

ورنه این طرفه گهر با دگران خواهد شد

که گمان برد چنین چهری عاقل روزی

در دل آتش مهر و طیران خواهد شد

 

اول دیماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia