غنای مسکنت

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
23-Nov-2010
 

آتشی جز نفس روشن جانانم نیست

هنری جز گنه مرغ غزلخوانم نیست

گرمی و شور سخن از غم ایران من است

بی سبب خاطرۀ خاک خراسانم نیست

بس غزلگو به جهان آمده است اما کس

جفت پیمانه کش حافظ قرآنم نیست

ای بس از حال پریشان عقلا نالیدند

حالی آشفته تر از زلف پریشانم نیست

با چنین گلبن زیبا که به منزل دارم

دگر هرگز هوس باغ و گلستانم نیست

تا غنی گشته ام از مسکنت مهر حبیب

فرصت بندگی شحنۀ خاقانم نیست

تا دل زیرک دوران ز کفم آسان شد

دیگرم جای خوشی و تن آسانم نیست

هر که فهمی نکند از غم هجران چهری

در خور خرمی منطق عرفانم نیست

 

دوم آذرماه 1389

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از یادآوری.  بزودی تغییرش می دهم.


farshadjon

...

by farshadjon on

It was a very nice poem, Thank you.

P.S. It should be:

 دوم آذر1389