تکاپو

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Dec-2010
 

حالی، فروفکنده قبای کبود شب،

من با فلق و تکاپوی جویبار

از اوج سرفراز البرز و شیرکوه

تنپوش سیمسان سحرگه به دوش خویش

بر رود و جنگل و خارای جلگه ها

تا های و هوی ساحل و دریا کشیده ایم.

 

کنکاش پی خجستۀ یک قطره از حیات

با آرزوی رسیدن به بیکران

تا موج بیقرار حالات گونه گون

در لحظه های ساری شیرین و شور آب

با بامداد

در ما دویده است.

 

ما رو به جانب کعبۀ مهری نهاده ایم.

ما رو به جانب کعبۀ مهری نهاده ایم.

 

دوازدهم آذرماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

لادن ارجمند؛

Manoucher Avaznia


سپاس از ایدۀ نیک شما.  غرض بنده در اینجا "من" و بقیۀ چیزهایست که ذکرشان رفته است به صورت جمعی.  در هر حال, پیشنهاد شما بجاست.  اگرچه

 

جان کلام من

آهنگ واژه است

چیزی نه بیشتر؛

 

هر چه یاری بپسندد هنر است.

 

با سپاس


Ladan Farhangi

آیا این بهتر نیست؟

Ladan Farhangi


 

 

ما با فلق و تکاپوی جویبار
از اوج سرفراز البرز و شیرکوه
تن پوش سیم سان سحرگه به دوش خویش
بر رود و جنگل و خارای جلگه ها
تا های و هوی ساحل و دریا کشیده ایم.