ندا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Jan-2011
 

چه فضیلت است امشب مگر از خدا حرا را

که به موج رعشه آرد سر و پای مصطفی را؟

چه ندا رسیدت از ره که به روشنی نهادی:

"مه و خور اگر دهندم, نگذارم این ندا را"؟

نفسی ز خواب برخیز, هان که در ردا بخفتی

برسان ندای هشدار و فروفکن ردا را.

متبرک از پیامت نفس جهان از آن شد

که به زیر پا نهادی شه سلطه و هوی را.

 

اگرم هوای دلبر خور و راه خیر باشد,

دگرم چه حاجت آید ره و شمع رهنما را؟

ز چه روی دیو کوشد که به زیورم ببندد؟

که به وعده ای فریبد مترصد بلا را؟

بود از خدا قراری برسد به چهری ما

مگر او فروگذارد سخنان ناروا را.

 

یا ایهاالمدثر, قم فانذر...

دوازدهم دیماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

بله.  آن چند

Manoucher Avaznia


بله.  آن چند بیت را هم در واقع دیروز سرکار نوشتم.  گاهی چند روزی یک آهنگ شعری ذهنم را همراهی می کند و منتهی به نوشتن ابیاتی می گردد که بعضأ یا به بدنۀ چکامه می افزایم و یا در بخش نظریات بلاگ می گذارم که گم نکنم.  در واقع بیشترین کوششم بر این است که از دیگران چیزی را عینا نیاورم مگر بنا بر ضرورت نقل قول.  

 

سپاس از توجۀ شما


Jaleho

خیلی ممنون از توضیحات

Jaleho


 

حالا ما از بیت دوم به بعدش را غیر لیترال به خود میگیریم چون ما هم هر چی‌ باشه در جهاد اکبر با مفسدان خارجی‌ و نفس عماره کم کوشا نیستیم :-)

در ضمن این تکه عالی‌ هم مال خودتان است یا دیگری ؟

 

سحرش نهیب کردم که: "جنون عشق بس کن"

مگر عاقلی گزیند و رها کند رها را

به زبان لابه گفتا که نبوده مبتلا را

ز ره خرد چو بینی بجز از جنون گوارا

و شبی به چاره جویی به خدای کعبه نالم

ز دل از لهیب مهری که نمی کند مدارا


 


Manoucher Avaznia

ژاله عزیز؛

Manoucher Avaznia


کلامی دربارۀ چند بیت نخست:

1.  بیت اول ناظر بر حالت خوف حاکم بر رسول خدا با شنیدن نخستین وحی در غار حرا ست.  اقر...

2.  بیت دوم در بارۀ پاسخ پیامبر به پیشنهاد رشوۀ قریش به ایشان در برابر تبلیغ نکردن اسلام است.

3.  بیت سوم دربارۀ تلاش برای خوابیدن پیامبر است در حالی که خود را در ردایی پیچیده بود پس از پناه بردن به خانۀ خویش پس از دریافت نخستین آیه های قرآن در غار حرا است و نزول آیۀ یا ایهاالمدثر...: ای جامه بخود پیچیده... است

4.  بیت چهارم در رابطه با جهاد اکبر است که مبارزه با نفس عماره استو مهار آن

 

و اما.

 

سحرش نهیب کردم که: "جنون عشق بس کن"

مگر عاقلی گزیند و رها کند رها را

به زبان لابه گفتا که نبوده مبتلا را

ز ره خرد چو بینی بجز از جنون گوارا

و شبی به چاره جویی به خدای کعبه نالم

ز دل از لهیب مهری که نمی کند مدارا


Jaleho

منوچهر عزیز،

Jaleho


 

بسیار زیبا مثل همیشه. لطفا بیت اول را کمی‌ توضیح بدهید.

 


Manoucher Avaznia

که گمان همی

Manoucher Avaznia


که گمان همی نمودی که ز سایه ای گریزان

به صرافت افتدم دل که طلب کند هما را؟