طالع فرخ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
04-Feb-2011
 

در دور جهان خرمی از روی تو جستیم

نیروی جوانانه ز نیروی تو جستیم

از باغ ازل چون اثر بوی تو آمد

در صورت گل رنگ رخ و بوی تو جستیم

تا جان رها بندی پیمان تو گردید

از شوق دوصد سلسله از موی تو جستیم

چون موج بلا آفت آرامش ما گشت

آرامش دل را ز سر کوی تو جستیم

با پرتویی از خود چو به ما نکته نمودی

اسرار دل از پرتو جادوی تو جستیم

از طالع فرخ چه بگویم که به یمنش

از درد برستیم چو داروی تو جستیم

چهری چو بگوید حذر از چشم تو واجب

گو باش که ما بدر در ابروی تو جستیم

 

دوازدهم بهمنماه 1389

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

من پی قطرۀ آبی

Manoucher Avaznia


من پی قطرۀ آبی گشتم

که توانم سخن از یک عطش جاویدان

با زلالش گویم.

 

می شناسی آیا

یک نشان از نفسی کو سخن از تشنگی نفس خدایی گفته است؟

من ورا می جویم

اگر آسیمه ام و ور آرام.

 

زندگی جستن خوشنودی بی پایانی است

که بدان دست نیابی آسان؛

و تلاشی ست مدام

سوی یک دلبر رازآلوده.

مابقی شعر و شعار است آری.