فتنه انگیزی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Apr-2011
 

اختر اقبال اگر از نو سحرخیزی کند

طبع کلک خوش سخن بی شک شکرریزی کند

ما نه هرگز اشتیاق کوشش و ره داشتیم

پرتو روی نگاری فتنه انگیزی کند

هر که فرهادی نماید در غم شیرین رخی

کی سزد در مهر او اورند پرویزی کند

درد عشق از پادزهر حکمت درمان گذشت

درک ما مشتاق روی شمس تبریزی کند

آن که از حق بشر شهنامه سازد از دغا

چون به بوم ما رسد کردار چنگیری کند

غم مخور چهری که تا برخورده ای از خوان غیب

آن حبیب رفته از خاطر دل آویزی کند

 

نهم اردیبهشت 1390 خورشیدی

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
farshadjon

...

by farshadjon on

Very nice poem!Thank you.