وصلت

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
09-Jun-2011
 

دم به دم از یار می آید ندا

از ظهور و از خفا با صد صدا

کاین ندا از روز اول داده ایم

همچنان خواهیم داد تا منتها

هر زمان از باد و سنگ و خاک و آب

توشۀ تو کرده ایم آوازها

هین فرستیم هر زمان پیغام نو

گرچه تو خوانی ز حلقوم هوا

جانبت صدها اشارت کرده ایم

تا که در یاد آورم عهدی ترا

آفتابم من درخشانتر ز خور

غافلند از پرتو من کورها

گاه و بیگه نغمه ای دریافتی

از هزاران گوشه ها و پرده ها

 

جستجویی کرده ای؛ کوته ولی 

تا بیابی منبع پیغام را

حاصلی نامد به چنگت ای دریغ

دود آهت رفته تا اوج سما

بار دیگر خوانمت یا اشتیاق

ای عزیز رفته خوش سوی من آ

ما چو تو مشتاق حال وصلتیم

ای که واماندی جدا بس سالها

ما ترا جای حبیبان داده ایم

تو به خود مشغول واماندی چرا؟

گوش پاکی بایدت؛ دل پاکتر

تا بیابی معنی این نکته را

پرده های ظلمت بیدادگر

بردران از دیده بی مکر هوا

چهری از زندان تاریکی درآ

تا ببینی پرتو مهر مرا

 

نوزدهم خردادماه 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی جان

Manoucher Avaznia


روز و شب من هم تلاشی می کنم

تا رهم از بند این تاریکجا 

تا نگاهی در رخ آن مه کنم

می زدایم از درون زنگارها

 

با سپاس


ebi amirhosseini

Manuchehr Jaan...

by ebi amirhosseini on

چهری از زندان تاریکی درآ

تا ببینی پرتو مهر مرا

 

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

ما خریداری

Manoucher Avaznia


ما خریداری نداریم غیر یار

عرض خود خود می برند دلالها

 


Manoucher Avaznia

ابی گرامی با درود

Manoucher Avaznia


گر که خواهی بادۀ صافی شدن

بایدت در کوزه ماندن سالها

آرزوی قهقه گر پروری

رو نشانی پرس از خوشحالها

 

 


ebi amirhosseini

.....

by ebi amirhosseini on

دیگر خوانمت یا اشتیاق

ای عزیز رفته خوش سوی من آ

ما چو تو مشتاق حال وصلتیم

ای که واماندی جدا بس سالها

ما ترا جای حبیبان داده ایم

تو به خود مشغول واماندی چرا؟

Ebi aka Haaji