خویشی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
14-Jun-2011
 

ما محبان عزیز خانه ایم

با همیم هر چند دانه دانه ایم

در همه صورت به هم خویشیم خویش

در حضورش از منی بیشیم بیش

جمله گی در سایه اش یک گشته ایم

تا که از خود محوری بگسسته ایم

عاقبت هم حضرتش جوییم باز

از سر خویشی, نه از روی نیاز

 

جویباران تک به تک راهی دراز

می روند تا حضرت دریا باز

تا به دریا می رسند خود نیستند

بخشی از یک کل دریاییستند

بی نشان و بی من و بی بیرقند

در وجود موج او مستغرقند

در فراز و در فرود همراه او

می شتابند با یم از سویی به سو

زنده از نیروی بی پایان یم

دایما در جنبشند شاد, ار دژم

الفت جانشان به خود بشکسته است

جانشان در جان دریا بسته است

گم شده در عمق نیرویی نهان

بی نشان در کنه موجی بی نشان

مولوی گوید, برادر, چست و شاد:

"جان فدای آنچه ناپیداست باد"

 

خویشی : خویشاوندی

بیست و چهارم خردادماه 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Soosan Khanoom

Manoucher

by Soosan Khanoom on

You are in nice rhyming mood today .....   : )


Manoucher Avaznia

ناپدید از صحنه

Manoucher Avaznia


ناپدید از صحنه می گردیم ولی

نام ما هرگز نیفتد از قلم

 

 


Manoucher Avaznia

ای خوشا قدسی

Manoucher Avaznia


ای خوشا قدسی هوای صبحدم

کآورد صد سوسن و نرگس به هم

گرچه از حالی به حالی می شویم

ذره ای از کل نمی گردد عدم 

ما از آن رو شاد جاویدان شدیم

که میان کل نهادیم خوش قدم

در زمانها پست و بالا رفته ایم

همچو جو پیوسته در دامان یم

از عدم تا بامدادان وجود

زآتش سوزان ما ناگشته کم  

گاه گاهی لاف فرهادی زنیم

شانه می ساییم گه بر دوش جم

زین تلاش دایمیّ سرمدی

جان من هرگز نمی نالیم دژم 

تا که بر البرز ما آید بهار

از دم تاراج پاییزی چه غم


Soosan Khanoom

Manoucher

by Soosan Khanoom on

It is a blessing to have great poets on this site such as you ..... I enjoy reading your poems ...... 

 


Manoucher Avaznia

آقای پارسا گرامی

Manoucher Avaznia


دوبار نوشته شد.

 

 


Manoucher Avaznia

آقای پارسا گرامی

Manoucher Avaznia


باب الفت چون که از نو باز شد

مشرقی با مغربی دمساز شد

آن که نامد با دگر در انجمن

با گروه عاشقان همساز شد

 

 


Ali A Parsa

Rumi on One-ness with nature

by Ali A Parsa on

Dear Mr. Avaznia,

Once again you've hit the nail on the head with your spiritual writing. Thanks for being a travel-mate on the spiritual journey. You triggered me to add some of my ingredients to this ever-boiling pot.

From Rumi translated by Ali Parsa
OK on oneness with nature

یک قطره اب بودو دردریا شد
یک ذره خاک با زمین یکتا شد
امد شدن تو اندراین عالم چیست
امد مگسی پدیدو نا پیدا شد

An unhappy raindrop said, look at me,
I'm not even the size of a pea.
When it fell into the sea, it shouted with glee,
Look everyone, I AM the SEA!

 

 

khodee 

 

khody