مژدگانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
17-Jul-2011
 

بس نشانم از نشانی بی نشان آید همی

عاشقان مژده که دلدارم عیان آید همی

از بیابان فروخشکیده طبعم ز شوق

زی قدومش نظم چون آب روان آید همی

گرچه بر ما روزگارانی گذشته بس درشت

روزهای وصل همچون پرنیان آید همی

ای دل چشم انتظار ابرام باید پیشه کرد

آنکه را می خواستی خود در میان آید همی

گرچه دور افتاده ام از صحبت یاری قدیم

خوش پیام از جانب جان جهان آید همی

جان فدای نای آن نادی مهرانگیز باد

کز نوایش "یاد یار مهربان آید همی"

چهری, آن کو در طلب صد استخوان فرسوده گفت:

پرتوت بی شک ز روی دلستان آید همی 

 

 

بیست و هفتم تیرماه 1390

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


با سلامی نو ز ما بر مهربانی شما

 


Souri

Very very beautiful poem

by Souri on

Manouchehr jon, salam

It was a long time I haven't read any poem from you.

I'm so glad you decided to share this one with us. It is a very nice and great poem.

Thank you.