سیاق غمگساران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
05-Aug-2011
 

هله ای روان باران

به سیاق غمگساران

چو رسی به مرغزاران

به ترنم هزاران

و شتاب جویباران

برسان ز ما پیامی.

به زبان روزه داران

و حریم بیقراران

و درون توبه کاران

و نشاط میگساران

و دل امیدواران 

برسان ز ما سلامی.


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

نفسی سروش

Manoucher Avaznia


نفسی سروش باران

ز کمین روزگاران

بنگر به لاله زاران

نه به یک, که بیشماران

که به سان هوشیاران

به طلب گرفته جامی


Souri

Wow!

by Souri on

So beautiful!

More power to you !

Very nice.


Manoucher Avaznia

به ستیغ

Manoucher Avaznia


به ستیغ کوهساران

و به پهنۀ بهاران

سخنی ز رهگذاران

اثری ز دوستداران

خبری ببر ز یاران

که بجا نهاده نامی


Manoucher Avaznia

ز حدیث مهر

Manoucher Avaznia


ز حدیث مهر یاران

ز زمین شبشکاران

و نگاه سوگواران

و غم سبکسواران

و رضای جانسپاران

برسانمان کلامی


Souri

Namaz o rouzeh ghaboul, Manouchehr jon

by Souri on

But continue posting your beautiful poems here. We look forward to read more of your posts.

This poem is so flawless and sweet, at the rhyme of some of Hafez poems.

Lovely!

Thanks.