گاه آرام

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Oct-2011
 

سوی این درگه اگر زار و نزار آمده ایم

به امیدی به در خانۀ یار آمده ایم

تا بروبیم نفس سرد زمستان و خزان

تا کنار کرم روح بهار آمده ایم

راهی وادی مهریم که از بخت نگون

به تماشاگه ماه ده و چار آمده ایم

گویمت چند چسان از بن تاریکی خویش

تا پگه در طلب پرتو یار آمده ایم

در همه حال چه با وصل و چه در درد فراق

بندۀ خوی تو تا روز شمار آمده ایم

گاه آرام تو ای موج شتابنده کجاست؟

که درین همهمه مشتاق قرار آمده ایم

چهری این قصۀ رنگینه بینداز که ما

طالب چهرۀ بیرنگ نگار آمده ایم

 

سیزدهم مهرماه 1390

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

هور ما تا به

Manoucher Avaznia


هور ما تا به اسیری شبی تیره شدی

با چراغی به نبرد شب تار آمده ایم


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از محبتت.

ابر مرد گرانمایه؛

 

شادییم افزون شد از دیدار پربار شما

سردماغم بی شک از گفت گهربار شما

 

سردماغ واژۀ مرسوم تودۀ مردم بیغش زحمتکش است به معنی سرحال و سرکیف

 

در هر حال,

 

تا که بر ما سحری سایۀ سیمرغ گذشت

به هوایی به بیابان به شکار آمده ایم

 

و باز

 

گفتم آن مرغ فراتر ز خیال است گفتم:

بهر نایاب بدین کهنه دیار آمده ایم

 

با سپاس

 


Abarmard

ممنون​​. هنوز

Abarmard


ممنون​​. هنوز منتظر چاپ کلکسیون تمام شعرهای شما هستم


Souri

Beautiful!

by Souri on

در همه حال چه با وصل و چه در درد فراق

بندۀ خوی تو تا روز شمار آمده ایم