خریدار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
22-Nov-2011
 

آن که شد طالب دلدار دل افگار بماند

در شکنج سر گیسوش گرفتار بماند

ما که در وادی بی سوی گمان وا ماندیم

ای خنک آن که درین جهد سبکبار بماند

ره افسانه زد آنکو که جز از خویش ندید

تا که بنهفت رخ هور ستمکار بماند

عافیت جوی جهان مایه گرفت و خسبید

تا سحر دیدۀ ما بود که بیدار بماند

حلقۀ گوشه نشینان چو ز کانون بگریخت

دلبر ماست که چون نقطۀ پرگار بماند

گوی صد مغلطه می رفت به چوگان عدو

صورت مسئله در پردۀ اسرار بماند

عالِم عالَم سفلی که تحسیب نمودی افلاک

غافل از معجزت حکمت دادار بماند 

گفتم این رنج مگر رونقم آرد به سرای

رونق کار شد و درد جگرخوار بماند

قلب ما را نه خریدار بُدی در همه سوق

بجز آن یار قریبی که خریدار بماند

چهریا فن چکامه نه به هر کس دادند

خاصه چون تو که درین عشق گنهکار بماند

 

نخستین روز آذر 1390

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia