وصلۀ ناجور

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Dec-2011
 

تا که از جلوۀ جودت به جهان نور افتاد

در دل ذرّه و کیهان ز شعف شور افتاد

تپش سینۀ ما خویش نشان دارد از آن

جوشش عشق ازل کو به دل طور افتاد

آدم از شعلۀ مهرش شرری بیش نبرد

ارمغان بین که به لطف اثرش سور افتاد

آسمان گفت از آن شعشع کیهان گستر

قبسی در تن آتشگُهر هور افتاد

آن مجیزی که بیان گشت به سبک چامه

مخمل ار بود, چنان وصلۀ ناجور افتاد

اگر او چهرۀ رخشندۀ خورشید ندید،

بیگمان بوم درین روز چون او کور افتاد

هر کس از خوان محبت ثمری چید به کام

چهریی ماست که از خوان کرم دور افتاد

 

دوازدهم آذرماه 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

اورنگ عزیز

Manoucher Avaznia


آنکه هو خواست دو صد سلسله از پای گسست

نی چو کاسب که گرفتار رخ حور افتاد

 

سپاس از لطف شما 


Orang Gholikhani

Thanks Manochehr jan

by Orang Gholikhani on

Ghashang bood

Ghorbanat

Orang


Manoucher Avaznia

آن سیه پیشه که

Manoucher Avaznia


آن سیه پیشه که خواند شارع ما را ابتر

ابتری تنگ نظر در دهن گور افتاد

 

ان شانئک هو الابتر